صفحه/نتیجه

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره: ۷۷ تاریخ: ۱/ ۲/ ۱۳۷۲ در باره رفع تقاعد آنعده کارمندان ملکی و افسرانیکه قبل از ۸ ثور ۱۳۷۱ و بعد از آن متقاعد و حاضر به ادامه خدمت میباشند /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|42|ف|HQ1062|رساله | بیشتر...

3 شماره. "دولت اسلامی افغانستان بخاطر بزرگداشت از تجلیل اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در کشور و به تاسی از اهداف وسیاست های انسانی و بشر دوستانه مراتب آتی را منظور میدارد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_hq1062_fay42_1372_n767_dari_title5.pd ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره امتیازات اشخاصیکه مفتخربه دریافت نشان های جمهوری د موکراتیک افغانستان گردیده اند ۲۷-۲-۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-15 | 1361|48|ف|HD6971.8|رساله | بیشتر...

۷ شماره. "به منظور تقدیر اشخاص مفتخر به دریافت نشان های جمهوری د موکرایتک افغانستان که در پیشگاه دولت و زحمتکشان کشور مصدر خدمات فوق العاده گردیده اند، هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. acku_ri ...

مصوبه شماره ۲۷ مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۷۰ جلسه عمومی مجلس سنای شورای ملی ج.ا٬ پیرامون تعدیل ماده پنجاه ویکم قانون کارمندان دولت منتشره جریده رسمی شماره (۶۶۶) مورخ ۱/ ۳/ ۱۳۶۷: شورای ملی جمهوری افغانستان ولسی جرگه دارالانشاء مصوبه مجلس در مورد تعدیل ماده (۵۱) قانون : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۱۵۱ تاریخ ۲۹/ ۸/ ۱۳۷۰ در باره تعدیل ماده (۵۱) قانون کارمندان دولت

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-09-30 | 1370|68|م|K1763|رساله | بیشتر...

"مطابق به حکم فقره (۲) ماده هفتادو پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی را در مورد تعدیل ماده (۵۱) قانون کارمندان دولت که در جلسات مجلسین شورای ملی به تصویب رسیده است توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k1763_meem68_1370_ ...

مقرره حقوق و وجایب کارگران ماهر مکاتب تخنیکی حرفوی : مصوبه شورای وزیران ج.ا شهرکابل شماره (۷۰) تاریخ ۶-۳-۱۳۷۰ درمورد مقرره حقوق و وجایب کارگران ماهر مکاتب تخنیکی حرفوی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-09-30 | 1370|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حقوق و وجایب-- فصل سوم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_meem74_1370_n758_dari_title2.pdf ...

مقررۀ مراکز آموزشی فني و حرفوي دولت اسلامي افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-06-31 | 1374|74|م|LC1047.825.A34|رساله | بیشتر...

شامل 6 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومي-- فصل دوم فعالیت آموزش در مراکز آموزش-- فصل سوم وظایف و صلاحیت هاي مراکز آموزش فني و حرفوي-- فصل چهارم حقوق و مکلفیت های کار آموزان-- فصل پنجم تشکیل و اداره-- فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_lc1047_825_a34_meem74_ ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره: ۸۴ تاریخ: ۴/ ۲/ ۱۳۷۲ درباره اجرای ترفیعات نوبتی کارمندان ملکی ونظامی از۲۸ اسد به (۸) ثور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|48|ف|K1763|رساله | بیشتر...

3 شماره. "دولت اسلامی افغانستان به خاطر بزرگداشت از سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در کشور مراتب آتی را منظور میدارد:"—از روی متن فرمان. ضمیمه این فرمان تحت عنوان فرمان ریاست دولت اسلامی افغانستان شماره ۱۰۴ تاریخ ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۲ ضمیمه فرمان شماره (۸۴) ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره: ۸۵ تاریخ: ۴/ ۲/ ۱۳۷۲ در باره بزرگداشت از پیروزی انقلاب باعظمت اسلامی در کشور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|48|ف|DS371.2|رساله | بیشتر...

4 شماره. "رئیس جمهوری دولت اسلامی به مناسبت بزرگداشت از پیروزی انقلاب با عظمت اسلامی در کشور و بخاطر تجلیل از روزهای پنجم، نخستین روزسقوط رژیم وهشتم ثور روز انتقال قدرت به دولت اسلامی مراتب ذیل رامنظور مینماید:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_ds ...

مصوبه جلسه عمومی مجلس سنا پیرامون تعدیل ماده (۱۰۴) قانون کار ج.ا، مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۷۰ تعدیل در قانون کار ج.ا، منتشره جریده رسمی شماره (۶۴۵) مورخ ۱/۶/۱۳۶۶ : شورای ملی جمهوری افغانستان ولسی جرگه دارالانشاء مصوبه مجلس شماره (۱۸) تاریخ ۹/ ۸/ ۱۳۷۰: شورای ملی جمهوری افغانستان ولسی جرگه دارالانشاء شماره (۲۲۱۱) تاریخ ۹/ ۸/ ۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۱۱۸۱) تاریخ ۱۱/ ۹/ ۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-10-30 | 1370|68|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مطابق حکم فقره دوم ماده هفتادوپنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان تعدیل ماده (۱۰۴) قانون کار جمهوری افغانستان را که در جلسه مورخ ۶/ ۸/ ۱۳۶۹ مجلسین شورای ملی به تصویب رسیده است، توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf1270_meem68_1370_n7 ...

تعدیل مجدد ماده هشتم مقرره تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات کارگران، پرسونل خدماتی و کارمندان قراردادی منتشره جریده رسمی شماره (۷۰۵) مورخ ۱۵ قوس ۱۳۶۸ : مصوبه شورای وزیران ج.ا شهرکابل شماره (۱۹۰) تاریخ ۲۱-۵-۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-10-30 | 1370|74|ت|HF5549.5.P7|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hf5549_5_p7_tay74_1370_n760_dari_title5.pdf ...

فرمان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان شماره (۲۱۲) تاریخ ۱۲-۶-۱۳۷۴ در مورد تقرر مجدد آنعده کارکنان دولت که داراي تحصیلات عالي میباشند /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|48|ف|K1368|رساله | بیشتر...

"بادر نظرداشت پالیسي دولت اسلامی افغانستان دررابطه به جذب کادرهاي داراي تحصیلات عالي و به منظور تجهیز بهتر وزارت خانه ها و دوایر ملکي دولتي با کارکنان تحصیل دیده مراتب ذیل منظور است"-- از روی متن فرمان. ۴ شماره. acku_risalah_k1368_fay48_1374_n78 ...