صفحه/نتیجه

تعدیل در قانون کارمندان دولت منتشره جریده رسمی شماره (۶۶۶) مورخ ۱-۳-۱۳۶۷ : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۵۹) تاریخ ۳-۱۰-۱۳۶۹: ایزاد در ماده بیست و پنجم قانون کارمندان دولت منتشره جریده رسمی شماره مسلسل (۶۶۶) مورخ اول جوزای ۱۳۶۷: فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۵۸) تاریخ ۳-۱۰-۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-12-29 | 1369|74|ت|K1763|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرامین تقنینی شماره (۵۸و۵۹) مورخ ۳/۱۰/۶۹ شورای وزیران ج.ا. در مورد ایزاد و تعدیل در قانون کارمندان دولت را که مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی وضع نموده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. ack ...

فیصلۀ هیأت رئیسه شورای انقلابی در مورد حقوق تقاعد شهدای حزب دموکراتیک خلق افغانستان : به وزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-06-31 | 1359|96|ف|HQ1062|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۶/۱۱، با ملاحظه فیصله شماره ((۲۵۰۶)) مورخ ۱۳۵۹/۵/۲۹ شورای وزیران و ورقه عرض وزارت مالیه، حقوق تقاعد شهدای حزب دموکراتیک خلق افغانستان را صد فیصد بدون وضع سهم شهید تائید و تصویب ...

طرح تعدیل ماده هفتم قانون کارمندان دولت منتشره جریده رسمی شماره (۶۶۶) مورخ اول جوزای سال ۱۳۶۷ : مصوبه دارالانشاء ولسی جرگه شورای ملی جمهوری افغانستان شماره (۱۵) تاریخ ۳۰-۲-۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۴۷۹) تاریخ ۱۵-۴-۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-31 | 1370|43|ط|K1763|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی را در مورد تعدیل ماده هفتم قانون کارمندان دولت که در جلسات مجلسین شورای ملی به تصویب رسیده است توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. "توام نامه (۱۰۰۳- ۴۹۱) ۸/۹ ...

قانون تقسیمات فارغان موسسات تعلیمی و تحصیلی ملکی جمهوری افغانستان : فرمان تقنینی شورای وزیران ج، ا شماره ۷۸ تاریخ ۹/۱۰/۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۶۹ تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1371-01-17 | 1371|29|ق|KNF3147|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۷۸) مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۰ شورای وزیران را پیرامون قانون تقسیمات فارغان موسسات تعلیمی و تحصیلی ملکی بداخل پنج فصل و(۲۸) ماده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل 5 فصل بوده: فصل ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۱۸۱) تاریخ ۳۰-۶-۱۳۷۳ درباره تعدیل ماده (۱۹) قانون کارمندان دولت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-08-25 | 1373|48|ف|HD 6971.8|رساله | بیشتر...

"بخاطر تأمین حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی و کاهش فشار اضافی بر بودجه دولت ماده نزدهم قانون کارمندان دولت ذیلاً تعدیل گردد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hd6971_8_fay48_1373_n771_dari_title3.pdf ...

تعدیل در مواد (۵۰ و ۵۱) قانون کارمندان دولت منتشره مسلسل (۶۶۶) مورخ ۱-۳-۱۳۶۷ : فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۲۸۷) تاریخ ۱۵-۹-۱۳۷۳ درباره تعدیل و ایزاد در مواد (۵۰) و (۵۱) قانون کارمندان دولت

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-01-15 | 1374|74|ت|K1763|رساله | بیشتر...

"به اساس پیشنهاد شماره (۳۳۲) مورخ ۷/۹/۱۳۷۳ څارنوالی دولت اسلامی افغانستان تعدیل و ایزاد در مواد (۵۰) و (۵۱) قانون کارمندان دولت منتشرۀ شماره مسلسل (۶۶۶) مورخ ۱/۳/۱۳۶۷ جریدۀ رسمی منضمه این فرمان در سه ماده منظور است"-- از روی متن فرمان. acku_risa ...

حکم شماره (۳۰۲۹) مورخ ۷-۸-۱۳۷۳ رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-02-16 | 1374|88|ح|KNF13|رساله | بیشتر...

"انفاذ مواد (۶۱) و (۶۲) قانون مامورین دولت منتشره شماره (۳۶۴) سال ۱۳۵۶ جریده رسمی طبق متن پیشنهاد منظور است. و اسناد تقنینی مخالف آن ملغی محسوب و در جریده رسمی نشر گردد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf13_hay88_1374_n774_Dari_title1.pdf ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره ۷۶ تاریخ ۱/ ۲/ ۱۳۷۲ در باره تعدیل در قانون کارمندان دولت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|429|ف|K1763|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k1763_fay429_1372_n767_dari_title4.pdf ...