صفحه/نتیجه

مقرره استخدام اتباع افغانی در نماینده گیهای سیاسی و سازمان های بین المللی مقیم جمهوری افغانستان : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۳۴۷۷ – ۳ تاریخ ۷-۶-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-08-30 | 1367|74 |م|KNF1270 |رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم استخدام و قرار داد کار-- فصل سوم حقوق و وجایب-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf1270_meem74_1367_n678_dari_title17.pdf ...

تعدیل فقره (۳) ماده (۱۵) مقرره تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات کارگران، پرسونل خدماتی و کارمندان قراردادی : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۷۲۸۹-۳ تاریخ ۲۷-۱۱-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-01-15 | 1368|74|ت|K1367|رساله | بیشتر...

: "شورای وزیران تحت فیصله شماره (۴۸۲) در جلسه مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۵۸۶۳) مورخ ۲۱/ ۱۱/ ۶۷ وزارت عدلیه در باره طرح تعدیل فقره (۳) ماده (۱۵) مقرره تصنیف تثبیت و ارتقای درجات کارگران پرسونل خدماتی و کارمندان قراردادی مراتب آتی را تصو ...

مقرره امتیاز مهارت فنی و انجنیری کارکنان وزارت هوانوردی ملکی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۵۱۳) تاریخ ۲۴-۱۲-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-07-01 | 1368a|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم امتیاز فنی و انجنیری کارکنان-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_meem74_1368_n700_dari_title2.pdf ...

مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۱۴۲ تاریخ ۲۷/۴/۱۳۶۸ در مورد تعدیل ماده (۲۶) مقرره کارکنان امور دینی و مذهبی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-06-30 | 1368|68|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_knf1270_meem68_1368_n700_dari_title3.pdf ...

تعدیل ماده دوازدهم مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان منتشره جریده رسمی شماره (۶۵۸) مورخ ۱۵ دلو ۱۳۶۶ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۱۸۹) تاریخ ۵-۵-۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-06-30 | 1368|74|ت|HQ1062|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_hq1062_tay74_1368_n700_dari_title4.pdf ...

مقرره کارکنان بانکهای جمهوری افغانستان : افغانستان: مصوبه شواری وزیران ج. ا شهر کابل شماره (۴۰۵) تاریخ ۲۸-۱۲-۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-01-25 | 1370|74|م|HG3270.6.A7|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط شمول در بانک-- فصل سوم رتب و درجات-- فصل چهارم حقوق و امتیازات-- فصل پنجم شرایط تبدیلی-- فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_hg3270_6_a7_meem74_1370_n740_dari_title1.pdf ...