صفحه/نتیجه

مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره ۲۵۸ تاریخ ۱۸/۷/۱۳۶۸ در مورد ایزاد در مقرره امتیاز معاش کارمنطقوی واقلیمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-09-15 | 1368|682|م|HF5549.5.I5|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن مصوبه. مقرره اصلی این مقرره (ایزاد) تحت عنوان مقرره امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی، در شماره ۹: شماره مسلسل ۶۴۳ (۱۲ اسد ۱۳۶۶) به نشر رسیده. acku_risalah_hf5549_5_I5_meem682_1368_n705_da ...

مقرره تنظیم فعالیت آمریت های آموزش داخل خدمت ادارات : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۲۵)تاریخ ۱۹/۸/۱۳۶۶ درمورد مقرره تنظیم فعالیت آمریت های آموزش داخل خدمت ادارات

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-15 | 1366|744a|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف-- فصل چهارم مکلفیت های ادارات-- فصل پنجم احکام نهایی. " شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید "-- از روی متن مصوبه. acku_risalah_knf2720_meem744a_1366_n654_dari ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران مبنی بر منظوری فقره (۴) ردیف (ج) ماده دوم مقرره تصنیف و استخدام اجیران دولت بحیث فقره (۵) ردیف (ب) این ماده

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-15 | 1361|68|م|HD586|رساله | بیشتر...

شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۰۸) در جلسه تاریخی ۱۸/۱۲/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۳۶۴) مورخ ۱۳۶۰/۱۲/۱۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود. acku_risalah_hd586_meem68_1361_n505_dari_title7.pdf ...

فرمان شماره (۱۳۲۳) مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۵۳ مقام صدارت عظمی : ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-04-10 | 1354|48|ف|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۸۶۶) درجلسه تاریخی ۱۳/۱۲/۱۳۵۳ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۶۹۳۲) مورخه ۱۳/۱۳/۱۳۵۳وزارت معادن و صنایع راجع به استخدام زنان در کارهای زیرمینی مراتب اتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان acku_risalah_knf1270_fay48_1354_n30 ...

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۹) تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-28 | 1396|729|ت|KNF1270|رساله | بیشتر...

"به تأسی از احکام جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۱) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) ماده تصویب گردیده است ...

مقررهٔ شورای عالی کار : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۹-۲-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷۶۵) تاریخ ۳۰-۳-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-20 | 1397|75|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررۀ شورای عالی کار را که در جلسهٔ شماره (۳) مؤرخ ۱۳۹۷/۲/۹ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) فصل و (۱۴) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۱۴ ماده به ادامه مقرره ...

مقررهٔ شرایط کار کارکنان روز مزد : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۹-۲-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷۶۶) تاریخ ۳۰-۳-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-20 | 1397|754|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ شرایط کارکنان روز مزد را که در جلسهٔ شماره (۳) مؤرخ ۱۳۹۷/۲/۹ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) فصل و (۱۶) ماده تصویب گریده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۱۶ ماده به ادامه ...

مقرره حل اختلافات ناشی از کار : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۹-۲-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷۶۷) تاریخ ۳۰-۳-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-20 | 1397|73|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ حل اختلافات ناشی از کار را که در جلسهٔ شماره (۳) مؤرخ ۱۳۹۷/۲/۹ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) فصل و (۱۹) ماده تصویب گریده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۱۹ ماده به ادا ...

مقررهٔ توزیع البسهٔ کار و وسایل تحفظی : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۹-۲-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۱۰) تاریخ ۴-۴-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-20 | 1397|72|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ توزیع البسه کار و وسایل تحفظی را که در جلسهٔ شماره (۳) مؤرخ ۱۳۹۷/۲/۹ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) فصل او (۱۳) ماده تصویب گردیده، است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۱۳ ما ...

مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۹-۲-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۳-۱-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-02-15 | 1398|74|م|HQ1063.A34|رساله | بیشتر...

"مقررهْ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی را که به اساس مصوبهْ شماره (۳) مؤرخ ۹/۲/۱۳۹۷ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) فصل و (۲۲) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان این مقرر ...