صفحه/نتیجه

فرمان نمبر (۲۳۱۳) مورخه ۱۰-۷-۵۰ صدارت عظمی : فرمان تقنینی نمبر (۷۴۶- ۲۲۹۳) مورخه ۷/۷/۱۳۵۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-07-15 | 1350|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_fay48_1350_n194_dari_title1.pdf ...

فرمان نمبر (۲۲۲۲) مورخه ۴/۷/۱۳۵۰ دارالانشاء مجلس عالی وزراء صدارت عظمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-07-29 | 1350|42|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_fay42_1350_n195_dari_title1.pdf ...

میثاق شماره ۱۱۱ راجع به تبعیض در استخدام و شغل : تصویب شوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-07-30 | 1348|922|م|HD4903|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd4903_meem922_1348_n142_dari_title1.pdf ...

فرمان نمبر (۲۲۲۲) مورخه ۴-۷-۱۳۵۰ دارالانشا مجلس عالی وزرا صدارت عظمی : راجع به تزئید فقره پنج در ردیف /د/ ماده ۲ مقررات تصنیف و استخدام اجیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-07-29 | 1350|48|ف|K1781|رساله | بیشتر...

"راجع به تزئید فقره پنج در ردیف /د/ ماده ۲ مقررات تصنیف و استخدام اجیران"—عنوان از روی متن. acku_risalah_k1781_fay48_1350_n195_dari_title1.pdf ...

مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-05-26 | 1388|92|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم منابع پولی ذخیره تقاعد و حالات تثبیت حقوق تقاعد—فصل سوم احکام متفرقه. ضمیمه این مقرره تحت عنوان ضمیمه شماره (۱) مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره ۹۹۲ سال ۱۳۸۸، در نمبر مسلسل ۱۰ ...

مصوبۀ شورای وزیران در باره ایزاد در مقرره امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی منتشره جریده رسمی شماره (۶۴۳) مورخ ۱۲/۵/۱۳۶۶ : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره۱۱۷ تاریخ ۶/۴/۱۳۶۸درباره ایزاد درمقرره امتیاز معاش کار منطقوی واقلیمی منتشره جریده رسمی شماره (۶۴۳) مورخ ۱۲/۵/۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-09-15 | 1368|68|م|HF5549.5.I5|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن مصوبه. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲ ماده به ادامه مقرره به نشررسیده. مقرره اصلی این مصوبه تحت عنوان مقرره امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی، در شماره ۹: شماره مسلسل ۶ ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره ۲۹۶ تاریخ ۱۶/۸/۱۳۶۸ ایزاد فقرات (۴ و ۵) در ماده (۲۸) مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-09-15 | 1368|68|م|HQ1062|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن مصوبه. مقرره اصلی این مقرره (ایزاد) تحت عنوان مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان: مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیك افغانستان شهر کابل شماره (۲۲۱) تاریخ ۱۴/۸/۱۳۶، در شماره ۲۱: شماره مسلسل ...