صفحه/نتیجه

فیصله شماره (۳۶) مورخ ۲/۸/۵۸ شورای انقلابی مبنی بر تائید و تصویب : ضمیمه شماره چهارم قانون مامورین دولت دربارۀ تعادل رتبه های مامورین شرکت یا موسسات دیگر (منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ((۴۲۹))مورخ ۳۱ جوزای ۱۳۵۸): عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-15 | 1358|96|ف|KNF1270|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۲ر۸ر۱۳۵۸ در خانه خلق تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر جلسه نمود ، تحت فیصله شماره « ۳۶ » مورخه ۲ر۸ر۱۳۵۸ ضمیمه شماره چهارم قانون مامورین دولت درباره تعادل رتبه های ماموری ...

ایزاد فقرۀ((د)) ماده (۶۳) قانون کارو کارگران موسسات صناعتی ملی : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-15 | 1358|94|ا|HD31|رساله | بیشتر...

"مجلس وزرا‌ء تحت فیصله شماره « ۱۹۲۳ » در جلسه تاریخی ۲۷ر۸ر۱۳۵۸ با ملاحظه ورقه عرض شماره «۲۷۳۳» مورخ ۲۷ر۸ر۱۳۵۸ وزارت عدلیه مراتب آتی را بحیث فقره (د) ماده (۶۳) قانون کار و کارگران موسسات صناعتی ملی تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. ac ...

تصویب مجلس وزراء مبنی بر تغییر وقت کار ماموران و کارگران در ایام سرما : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-15 | 1358|69|ت|KNF494|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره « ۱۹۳۵ » در جلسه تاریخی ۴ر۹ر۱۳۵۸ با ملاحظه ورقه عرض مورخ اول قوس ۱۳۵۸ لومړی وزارت راجع به اوقات کار مامورین و کارگران در ایام سرما مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_knf494_tay69_1 ...

فرمان شماره (۶۴) مورخ ۱۸ حمل ۱۳۵۳ صدارت عظمی ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: افغانستان. | وزارت عدلیه | 1353-02-15 | 1353|425|ف|KNF1270|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1270_fay425_1353_n270_dari_title2.pdf ...

مقرره ضمیمه برای کارکنان امور حسابی : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۳۴۱۲- ۳ تاریخ ۳/۶/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-30 | 1367|69|م|HF5627|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط و اندازه پرداخت-- فصل سوم تثبیت و منظوری ضمیمه مزد-- فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران تحت فیصله شماره (۱۹۳) در جلسه مورخ ۲/۶/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۲۷۵۵) مورخ ۲۶/۵/۱۳۶۷ وزارت عدلیه در با ...

ضمیمۀ قانون استخدام ترفیع وتقاعد مامورین ملکی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-06-17 | 1346|89|ض|KNF13|رساله | بیشتر...

اصل این ضمیمه دریافت نگردید. acku_risalah_knf13_zwaat89_1346_n87_dari_title2.pdf ...

ضمیمهٔ مشترک اصولنامهٔ استخدام، ترفیع و تقاعد مامورین ملکی، اصولنامه ترفیع و تقاعد عسکری و اصولنامهٔ خزینهٔ تقاعد /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1347-11-15 | 1347|89|ض|HQ1062|رساله | بیشتر...

۳ شماره دارند. ضمیمه اصلی این اصولنامه دریافت نگردید. acku_risalah_hq1062_zwaat89_1347_n123_dari_title.pdf ...

تعدیل ضمیمه تاریخ اول جدی ۱۳۴۸ قانون حاضری ورخصتی مامورین فرمان تقنینی شماره ۴۸۴- ۲۲۶۴ تاریخ ۳۱ سنبله ۱۳۴۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-06-31 | 1349|74|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این تعدیل دریافت نگردید. acku_risalah_knf13_tay74_1349_n166_dari_title1.pdf ...

تعدیل بعضی مواد تعلیماتنامه اجیران اردو : ضمیمه تعلیماتنامه اجیران اردو: فرمان نمبر (۱۷۷) مؤرخ ۱۱/۱/۵۰ مقام منیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-02-15 | 1349|72|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

تعلیمات نامه اصلی این تعدیل دریافت نگردید. acku_risalah_knf3738_tay72_1349_n184_dari_title1.pdf ...