صفحه/نتیجه

قانون رخصتی ولادی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-03-16 | 1358|29|ق|HD6065|رساله | بیشتر...

فیصله شماره (۳۶) این قانون تحت عنوانفیصله شماره (۳۶)مورخ ۲/۸/۵۸ شورای انقلابی مبنی بر تائید و تصویب: قانون رخصتی ولادی (منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ((۴۲۸))مورخ ۱۶ جوزای ۱۳۵۸)، شماره ۱۷: شماره مسلسل۴۴۰(۱۵قوس ۱۳۵۸) به نشر رسیده. acku_risalah_hd6065_qaaf29_1358_ ...

ضمیمه شماره (۴) قانون مامورین دولت درباره تعادل رتبه های مامورین شرکت یا موسسات دیگر /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-03-31 | 1358|89|ض|KNF13|رساله | بیشتر...

فیصله شماره ۳۶ این ضمیمه تحت عنوان فیصله شماره (۳۶)مورخ ۲/۸/۵۸ شورای انقلابی مبنی بر تائید و تصویب: ضمیمه شماره چهارم قانون مامورین دولت دربارۀ تعادل رتبه های مامورین شرکت یا موسسات دیگر (منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ((۴۲۹))مورخ ۳۱ جوزای ۱۳۵۸) به نشر رسیده. قا ...

ضمیمه قانون مامورین دولت : فرمان تقنینی شماره ۱۰۴۴- ۴۴۲۲ تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۵۱ حضور شاهانه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-12-15 | 1351|87|ض|KNF1270|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مامورین دولت، در شماره۲۵: شماره مسلسل ۱۷۸به نشر رسیده. acku_risalah_knf1270_zwaat87_1351_n231_dari_title5.pdf ...

ضمیمه شماره (۶) قانون مامورین دولت : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره تصویب ضمیمه شماره ششم قانون مامورین دولت۸/۴/۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-04-31 | 1361|89|ض|K1763|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مامورین دولت، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۳۶۴ (۱۲ جوزا ۱۳۵۶) به نشر رسیده. acku_risalah_k1763_zwaat89_1361_n512_dari_title2.pdf ...

ضمیمه شماره (۷) قانون مامورین دولت : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره تصویب ضمیمه شماره هفتم قانون مامورین دولت۸/۴/۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-04-31 | 1361|85|ض|K1763|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مامورین دولت، شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۳۶۴ (۱۲ جوزا ۱۳۵۶) به نشر رسیده. acku_risalah_k1763_zwaat85_1361_n512_dari_title3.pdf ...

مقررات مربوط به فقره (۳) ماده دهم فرمان شماره (۳) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-04-31 | 1357|744|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1270_meem744_1357_403_dari_title1.pdf ...

قانون تقسیمات فارغان مؤسسات تعلیمی و تحصیلی ملکی امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت پلان شماره (۱۴) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|227|ق|KNF1270|رساله | بیشتر...

حالت نافذ و ملغی قانون در جریده رسمی وزارت عدلیه مشخص نیست. شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تعیین نیازمندی ادارات به فارغان-- فصل سوم هیئت های تقسیمات فارغان-- فصل چهارم حقوق و وجائب فارغان-- فصل پنجم حکم نهائی. acku_risalah_knf1270_qaaf2 ...