صفحه/نتیجه

مقررهٔ رخصتی تفریحی اضافه از بیست روز مامورین و اجیران قراردادی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|74|م|HD5262|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط استفاده از رخصتی تفریحی اضافه از بیست روز-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_k1763_meem744_1420_n791_dari_title6.pdf ...

مقررهٔ مسؤلیت مالی کارکنان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|744|م|K1763|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم انواع و حدود مسؤلیت های مالی-- فصل سوم ترتیب جبران خسارهٔ مالی-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf1270_meem74_1420_n791_dari_title7.pdf ...

مقررهٔ امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی ساحوی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|74|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط و اندازهٔ پرداخت-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_hd5113_2_meem74_1420_n791_dari_title8.pdf ...

مقررهٔ کار شبانهٔ : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|74|م|HD5113.2|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اندازهٔ مزد کار شبانه-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_knf1270_meem744_1420_n791_dari_title9.pdf ...

مقررهٔ شرائط کارکنان روز مزد : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|744|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت های اداره-- فصل سوم مکلفیت های کارکنان-- فصل چهارم مزد-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_knf1270_meem744a_1420_n791_dari_title10.pdf ...

مقررهٔ استخدام اتباع افغانی در نمایندگی های سیاسی و سازمان های بین المللی مقیم امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|744a|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم استخدام و قرارداد کار-- فصل سوم حقوق و وجائب-- فصل چهارم احکام نهائی acku_risalah_knf1270_meem79_1420_n791_dari_title11.pdf ...

مقررهٔ جبران خساره و ضرر صحی مرتبط به کار : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|79|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط و حالات پرداخت جبران خساره-- فصل سوم طرز تثبیت و تعیین اندازهٔ جبران خساره-- فصل چهارم ذخیرهٔ وجوه جبران خساره و طرز پرداخت-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_lc1043_meem74_1420_n791_dari_title12.pdf ...

مقررهٔ مراکز آموزش فنی و حرفوی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|74|م|LC1043|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم فعالیت و آموزش در مراکز آموزش-- فصل سوم وظائف و صلاحیتهای مراکز آموزش فنی و حرفوی-- فصل چهارم حقوق و مکلفیت های کار آموزان-- فصل پنجم تشکیل و اداره—فصل ششم احکام نهائی. acku_risalah_knf1270_meem72_1420_n791_d ...

مقررهٔ توزیع البسهٔ کار و وسائل تحفظی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|72|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط توزیع و استفاده از البسهٔ عادی کار-- فصل سوم مکلفیت های اداره—فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf1270_meem77_1420_n791_dari_title14.pdf ...

مقررهٔ معیارهای عمدهٔ حفاظت کار و طرق عملی (تخنیک) ایمنی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|77|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت های اداره-- فصل سوم معیارها و قواعد عمدهٔ حفاظت کار و طرق عملی ایمنی در محلات کار و تولید-- فصل چهارم وسائل تحفظی انفرادی-- فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_knf1270_meem747_1420_n791_dari_title15.pdf ...