صفحه/نتیجه

قانون استملاک و فروش زمین پروژه های تفصیلی شهر کابل به اساس ماستر پلان ۱۳۷۵ : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-02-15 | 1358|292|ق|K3871.3|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۱۵۲۳) در جلسۀ تاریخی ۲۶-۱-۱۳۵۸ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۶۴) مورخ ۱۳-۱-۱۳۵۸ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: پروژه های تفصیلی، فصل سوم: احکام متفرقه. ...

متن فرمان دوم رئیس شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در مورد توزیع زمین به مستحقین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-02-31 | 1358|29|م|K3871.3|رساله | بیشتر...

"توزیع زمین بطور رایگان برای زحمتکشان در افغانستان آن افتخار عظیمی است که از فیض انقلاب شکوهمند ثور برهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان از طرف جمهوری دموکراتیک افغانستان صورت میگرد."-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k3871_3_meem29_1358_n427_dari_ ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به تعدیل برخی از مواد قانون استملاک زمین منتشرهٔ جریدهٔ رسمی شماره (۷۹۴) ۱۴۲۱ ﻫ ق شماره (۷) تاریخ ۱۴-۱-۱۳۸۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-01-31 | 1384|44|ف|K3871.3|رساله | بیشتر...

"اجزای (۱ و ۳) ماده (۳) و مواد (۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۷، ۲۰ و ۲۲) به متن ذیل تعدیل گرد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k3871_3_fay44_1384_n849_dari_title2.pdf ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توزیع نمرات زمین برای سرپناه عودت کنندگان و بیجاه شده گان داخلی مستحق شماره (۱۰۴) تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-09-20 | 1384|43|ف|HV640.5.A28|رساله | بیشتر...

"این فرمان به اساس تصویب شماره (۳۰) مؤرخ ۱۶/۸/۱۳۸۴ شورای وزیران و به منظور توزیع زمین ها بکر و بایر دولتی جهت حل مشکل بی سرپناهی هموطنان عودت کننده و بیجاه شدۀ داخلی مستحق وضع گردیده است."—از روی متن فرمان. acku_risalah_hv640_5_a28_fay43_1384_n8 ...

قانون حفاظت ورایتی های نباتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۷۱) تاریخ ۷-۵-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-20 | 1395|29|ق|QK352|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ثبت و نامگذاری ورایتی های نباتات ملکیت عامه-- فصل سوم ثبت ورایتی های جدید نباتات ملکیت خصوصی-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_qk352_qaaf29_1395_n1229_dari_title1.pdf ...

قانون صحت حیوانی (وترنری) : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۷۲) تاریخ ۷-۵-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-20 | 1395|296|ق|SF713.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم مطابقت تدابیر حفظ الصحۀ حیوانی با معیار های بین المللی-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_sf713_a3_qaaf296_1395_n1229_dari_title2.pdf ...

قانون آفت کش های زراعتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره (۹۹) تاریخ ۳۱-۵-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-20 | 1395|22|ق|SB732.54 A34|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم اجازه نامه-- فصل چهارم ثبت آفت کش-- فصل پنجم تدابیر حفاظتی—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_sb732_54_a34_qaaf22_1395_n1229_dari_title3.pdf ...

اساسنامه ریاست انکشاف وادی ننگرهار /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-05-30 | 1344|52|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول-- فصل دوم امور حسابی-- فصل سوم تشکیلات و وظایف. acku_risalah_sa71_a3_alif52_1344_n033_dari_title3.pdf ...

اساسنامۀ د افغانستان د ښار او کور جوړولو مؤسسه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-06-31 | 1346|55|ا|HD5718.B9|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوه: فصل اول عنوان و مرام—فصل دوم ارگان تشکیلاتی—فصل سوم انحلال و تصفیه —فصل چهارم قسمت متفرقه. اساسنامۀ د افغانستان د ښار او کور جوړولو مؤسسه--عنوان اصلی به زبان پشتو به نشر رسیده. acku_risalah_hd5718_b9_alif55_1346_n088_dari_title1.pdf ...