صفحه/نتیجه

فرمان سوم رئیس شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در مورد توزیع رایگان زمین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-04-31 | 1358|49|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

" فرمان سوم رهبر کبیر خلق افغانستان منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رئیس شورای انقلابی رفیق نور محمد تره کی در مورد توزیع رایگان زمین جهت نشر در جریده رسمی بشما ارسال شد که به نشر آن در جریده مذکور اقدام بدارید" – از روی متن ...

اصلاح شو وتخمونو د شرکت اساسنامه : فرمان شماره (۵۹۷) مورخ سوم اسد سال ۱۳۵۵ صدارت عظمی شاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-05-27 | 1355|68|ا|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول(تعریفات) ماده ۱: فصل دوم(تاسیس و مرام)ماده ۷-۲: فصل سوم(تولید و توزیع نمودن تخم های بذری)ماده ۹-۸: فصل چهارم(معلومات لازمه بالای خریطه و یا ظروف که تخم بذری در آن گذاشته میشود)ماده ۱۱-۱۰: فصل پنجم(تشکیلات)ماده۱۲: فصل ششم(شورای ...

فرمان شماره ششم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-04-22 | 1357|458|ف|K3871.3|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درجهت رهایی ملیونها دهقان زحمت کش ازیوغ استثمار گران ستمگر فرمان ذیل را صادر نمود:"-- از روی متن. شامل یک ضمیمه بوده که دارای ۳ فصول و ۱۴ ماده میباشد. acku_risalah_k3871_3_fay458_1357_n402_dari_title1.pd ...

مقرره طرز توزیع و فروش اپارتمان های رهایشی دولتی و نمرات زمین در شهر کابل : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۷۸۷۶-۳ تاریخ ۲۸/۱۲/‍۱۳۶۷ ښاغلی محترم وزیر عدلیه! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-01-31 | 1368|46|م|HD1390.5|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط تثبیت استحقاق-- فصل سوم طرز تملک اپارتمان های رهایشی دولتی و نمرات زمین و کرایه امتیازی-- فصل چهارم حالات فسخ فروش وکرایه امتیازی-- فصل پنجم حقوق و وجایب طرفین-- فصل ششم احکام متقرقه. acku_risalah_hd1 ...

قانون سیاحت : فرمان شماره (۸۳۵) مورخ پنجم سنبله سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-09-18 | 1354|29|ق|G155.A1|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول اصطلاحات-- فصل دوم صلاحیت ریاست گرزندوی-- فصل سوم فصل سوم-- فصل چهارم تعیین مناطق تورستیک-- فصل پنجم تاسیسات بود وباش-- فصل ششم نمایندگی مسافرتی-- فصل هفتم رهنمای سیاحین-- فصل هشتم مؤیدات. acku_risalah_g155_a1_qaaf29_1354_n314_d ...

تعدیل مواد چهارم، پنجم و هفتم مقررات خدمات بندری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-06-18 | 1357|74|ت|K4198|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۹۸۵) درجلسه ۱۳ تاریخی ۵۷/۵/۱۵ با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۱۳۵۷/۵/۱۵ وزارت تجارت مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. acku_risalah_k4198_tay74_1357_n406_dari_title2.pdf ...

اساسنامه کوپراتیف تهیه خدمات زراعتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-06-30 | 1357|52|الف|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۹۹۳) درجلسه (۱۴) تاریخی ۱۳۵۷/۵/۲۲ باملاحظه ورقه عرض مورخ ‍۱۳۵۷/۷/۲۲ وزارت زارعت مراتب اتی راتصویب نموده:"-- از روی متن. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تاسیس وتشکیلات کوپراتیف، فصل سوم: عضویت، فصل چها ...

فرمان شماره (۱۳۷۱) مؤرخ ۴۹/۱۱/۵ مقام منیع صدارت عظمی : ع، ج پوهندوی عبدالستار سیرت وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-07-30 | 1349|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۱۲۵۵) در جلسه تاریخی ۴۹/۵/۵ ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۷۱) مورخ ۴۰/۳/۱۶ وزارت عدلیه راجع به ملاحظه شد قباله جات و اسناد املاک غیر منقول بغرض رفع سر گردانی مردم وحدوث تسهیلات مراتب آتی را تصویب نمود" – از روی متن فرمان. ...

مقرره امور ساختمانی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت فوائد عامهٔ امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-11-15 | 1422|728|م|HD9715.A2|رساله | بیشتر...

"بر اساس تائید ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان، اسناد تقنینی ذیل مربوط وزارت فوائد عامه را توشیح میدارم:"—از روی متن فرمان. شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم امور پروژه سازی، خدمات مشورتی انجنیری و مراقبت کار-- فصل سوم مراحل د ...

مقررهٔ توزیع و فروش اپارتمان های رهایشی امارتی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت فوائد عامهٔ امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-11-15 | 1422|729|م|NA7863 A34|رساله | بیشتر...

"بر اساس تائید ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان، اسناد تقنینی ذیل مربوط وزارت فوائد عامه را توشیح میدارم:"—از روی متن فرمان. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط تثبیت استحقاق-- فصل سوم طرز تملک اپارتمان های رهایشی امارتی-- ف ...