صفحه/نتیجه

ضمیمه شماره « ۱ » مقررات مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-07-30 | 1358|89|ض|TP318.A34|رساله | بیشتر...

WA-2II هینوکش کننده ۴ ۱I ۲۷ دیزد ۶ جارام ۸۶۶ZM هینو ۹ ۳،۱I ۲۴ I۲ ۶ رطرىد ۶ جارام FA 100 L تیىتا ترک ۵۶ ۵۵ ...

فرمان شماره (۵۱۶) مورخ هفت سرطان سال ۱۳۵۴ مقام صدارت عظمی : بمنظور جلوگیری از قطع اشجار و یا شاخچه های درخت های مثمر و زینتی سرکها، جاده ها، پارک ها وسایر تفریح گاه عمومی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-05-30 | 1354|485|ف|KNF3800|رساله | بیشتر...

"بمنظور جلوگیری از قطع اشجار و یا شاخچه های درخت های مثمر و زینتی سرکها، جاده ها، پارک ها وسایر تفریح گاه عمومی"—عنوان از روی متن. "مجلس وزارء تحت فیصله شماره ۱۰۱۹ در جلسه تاریخی ۳/۴/۱۳۵۴ با ملاحظه ورقه عرض شماره ۱۰۰۸ مورخ ۲/۴/۱۳۵۴ وزارت عد ...

مقرره امور ساختمانی : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۲۹۲۳- ۳ تاریخ ۱۸/ ۵/ ۱۳۶۷ ښاغلی محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-05-31 | 1368|49|م|K891.B8|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم امور پروژه سازی، خدمات مشورتی انجنیری و مراقبت کار-- فصل سوم مراحل داوطلبی-- فصل چهارم شرایط ترتیب عرضه. acku_risalah_k891_b8_meem49_1368_n698_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغان (AUWSSC) : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۴)تاریخ: ۱۳/۴/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-04-20 | 1386|89|ا|TD313.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امورمالی-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_td313_a3_alif89_1386_n924_dari_title2.pdf ...

مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۵۰۱ تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۷ در مورد تعدیل ماده نهم فرمان شماره ۳۲۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۶۵ هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری افغانستان در مورد استرداد اموال عودت کننده گان : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۳۱۴ تاریخ ۲۵/۲/۱۳۶۸ در باره توشیح تعدیل ماده نهم فرمان شماره ۳۲۱ مورخ ۱۵/۱۲/۶۵ هیات رئیسه شورای انقلابی ج.ا در مورد استرداد اموال عودت کننده گان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-03-15 | 1368|89|م|HV640.5.A28|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره ۲ ماده هفتاد و پنج قانون اساسی جمهوری افغانستان، تعدیل ماده نهم فرمان شماره ۳۲۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۶۵ هیأت رئیسه شورای انقلابی ج.ا در مورد استرداد اموال عودت کننده گان را که طی مصوبۀ شماره ۵۰۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۷ شورای وزیران جمهوری افغانستان ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۳۰/۱۲/۱۳۶۲ : فرمان مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره فرامین و مصوبات مربوط به قوانین، ضمایم قوانین، مقرره، میثاق وغیره

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-04-31 | 1363|49|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه نوبتی مورخ ۳۰ حوت ۱۳۶۲ خویش بادر نظر داشت گزارش هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در ساحه تقنینی و سایر اجراآتیکه در فاصله بین دواجلاس شورای انقلابی صورت گرفته تصویب میدارد" – ...

ضمیمه شماره (۱) قانون پول و بانکداری افغانستان راجع به الغای قانون بانکهای صنعتی : فرمان شماره (۳۴۹) مورخ بیست و دوم ثور سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-05-15 | 1356|89|ض|HG3270.6.A8|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون پول و بانکداری افغانستان در شماره ۹: شماره مسلسل ۳۰۹ به نشر رسیده. acku_risalah_hg3270_6_a8_zwaat89_1356_n370_dari_title1.pdf ...

فرمان شماره (۱۰۴۵) مورخ نوزدهم اسد سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-06-15 | 1356|48|ف|KNF1264.31987|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1264_31987_fay48_1356_n372_dari_title1.pdf ...

قانون سروی، تصفیه و ثبت اراضی : فرمان شماره (۷۱۸) مورخ (۳۰) اسد سال ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-06-31 | 1355|99|ق|HD860.6.Z7|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول(احکام عمومی) ماده ۲-۱: فصل دوم(اظهار نامه)ماده ۱۰-۳: فصل سوم(سروی کادستر)ماده ۳۹-۱۱: فصل چهارم(تصفیه اراضی)ماده ۸۹-۴۰: فصل پنجم(ثبت اراضی)ماده۹۳-۹۰: فصل ششم(مجازات)ماده ۹۹-۹۴: فصل هفتم(احکام متفرقه)ماده۱۰۶-۱۰۰. acku_risalah_hd86 ...

مقررات تنظیم امور اسکان باشندگان، تطبیق پلانهای تفصیلی، توسعوی پروژه های شهری پلان (۲۵) ساله شهر کابل : فرمان شماره (۶۹۲) مورخ بیست اسد سال ۱۳۵۵صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-06-15 | 1355|72|م|HD1390.5|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل میباشد: فصل اول(احکام عمومی) ماده ۱۱-۱: فصل دوم(احکام متفرقه) ماده ۱۹-۱۲. الغا مواد ۱۴-۱۵-۱۶ این مقرره تحت عنوان الغای مواد چهاردهم، پانزده و شانزده مقرره تنظیم امور اسکان باشندگان، در شماره ۱۱: شماره مسلسل ۴۰۶ (۱۸ سنبله ۱۳۵۷) به نشر رسیده. ack ...