صفحه/نتیجه

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره ۸۳۷ مورخ ۲۸-۳-۱۳۷۵ : د افغانستان د اسلامی امارت د مقام د ۲۸-۳-۷۵ نیټی ۸۳۷ ګڼه فرمان د حکومتي ځمکو په اړوند

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-08-15 | 1376|27|ر|K738|رساله | بیشتر...

"نظر امیرالمومنین به ارتباط زمینهای حکومتی در برابر استفتاء تفصیلی که در روشنی شرع بعد از نظر شوری مرکزی علماء، به منظور اجراء تائید است"-- از روی متن. تاریخ نشر (روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه تخمینی در فهرست نوی ...

قانون تنظیم امور زمینداری : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-08-15 | 1358|29|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۲-- فصل دوم (سند رسمی زمین)ماده۱۱-۳، فصل سوم (تحریر ، ثبت و توزیع سند رسمی زمین)ماده ۱۲-۱۵-- فصل چهارم (انتقالات و تحولات)ماده۱۶-۱۹-- فصل پنجم (التزامات) ماده ۲۰-۲۶-- فصل ششم (اجاره زمین)ماده ۲۷-۳۹-- فصل هفتم ...

مقررات شماره « ۲» مربوط فرمان شماره هشتم شورای انقلابی درباره زمین : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-08-15 | 1358|74|م|HD860.6.Z63|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصله شماره « ۱۸۴۱ » در جلسه تاریخی 1 ر 7 ر۱۳۵۸ با ملاحظه ورقه عرض شماره « ۱۶۴۰ » مورخ ۷ ر ۵ ر ۱۳۵۸وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۲-- فصل دوم (تشکیل ...

قانون اصلاحات اراضی : فرمان شماره (۶۷۳) مورخ نهم اسد سال ۱۳۵۴صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-05-15 | 1354|299|ق|K3871.3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول: اصطلاحات، فصل دوم: حدود ملکیت زمین زراعتی، فصل سوم: توزیع زمین، فصل چهارم: تشکیلات، فصل پنجم: کوپراتیف های زراعتی، فصل ششم: امور مالی، فصل هفتم: احکام متفرقه. acku_risalah_k3871_3_qaaf299_1354_n311_dari_title1.pdf ...

قانون طرز تحصیل حقوق : فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۵۴ مورخ ۱۰- ۵-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-06-15 | 1366|26|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اجراآت اداره حقوق-- فصل سوم مکلفیت مدیون و ضامن در برابر داین-- فصل چهارم تخلیه و تسلیمی-- فصل پنجم نیابت در تحصیل حقوق-- فصل ششم احکام نهایی. ۴ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۵۶ ماده به ادا ...

مقررۀ طرز حفاظت اموال و جایداد های اشخاص غائب، مفقود، مرتد، باغی و ذمی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان ذمی شماره: (۱۰)تاریخ: ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|79|م|HD860.6.Z63|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم غائب و مفقود-- فصل سوم مرتد-- فصل چهارم باغی غائب-- فصل پنجم اهل ذمه-- فصل ششم سائر احکام مربوط به غائبین-- فصل هفتم نحوۀ اجراآت-- فصل هشتم طرز اجاره دادن جایداد های تحت حفاظت-- فصل نهم مکلفیت های مستأجر مس ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد لغو محکمه خاص ابتدائیه ولایتی ملکیت ها شماره (۱۰۵) تاریخ ۳۰-۱۰-۱۳۸۵ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-11-01 | 1385|42|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

"باساس پيشنهاد شماره (۴۰۸۸) مؤرخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۵ قاضی القضات جمهوری اسلامی افغانستان تصویب شماره (۶۹۵) مؤرخ ۳۰/۹/۱۳۸۵ شورای عالی ستره محکمه و به منظور رفع مشکلات مهاجرین ولایتی و تسریع روند رسیده گی قضایای حقوقی شان مراتب آتی منظور است:"—از روی متن ...

مقررۀ توزیع نمرات زمین رهایشی برای معلمین بی سرپناه : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۸) تاریخ: ۱۳-۶-۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-07-05 | 1385|74|م|K3550|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ توزیع نمرات زمین رهایشی برای معلمین بی سرپناه که بداخل (۶) فصل و (۲۲) ماده به ضمایم آن از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان به تصویب رسیده، منظور است."—از روی متن مصوبه. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم معیار های تثب ...

تغیر وقت کار ماموران و کارگران : محترم وزیر عدلیه ولوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-09-30 | 1357|79|ت|KNF2970|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۱۲۸۰) درجلسه (۳۰) تاریخی (۱۳۵۷/۹/۲۶) باملاحظه ورقه عرض مورخ ۱۳۵۷/۹/۲۶ صدارت عظمی مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_knf2970_tay79_1357_n415_dari_title2.pdf ...