صفحه/نتیجه

مقرره کنترول دولتی خدمات جیودیزیکی در جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۰۹) تاریخ ۱۴-۵-۱۳۶۵ در مورد مقرره کنترول دولتی خدمات جیودیزیکی در جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-08-29 | 1365|744a|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف اساسی ریاست کنترول دولتی خدمات جیودیزیکی-- فصل سوم تشکیل ریاست کنترول دولتی خدمات جیودیزیکی-- فصل چهارم صلاحیت ریاست کنترول دولتی خدمات جیودیزیکی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکرا ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل مورخ ۴/ ۸/ ۱۳۶۵ ۱۹۶ در باره حقوق و آزادی های عنعنوی قبایل جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-04-10 | 1365|48|ف|DS354.5|رساله | بیشتر...

"بمنظور تحقق موثر فیصله های لویه جرگه عالی قبایل و بتاسی از اعلامیه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۲۲ عقرب ۱۳۶۴ و اسناد پلینوم شانزدهم، بیستم و پلینوم فوق العاده ماه جدی ۱۳۶۵ کمیته مرکزیج. د. خ. ا"-- از روی متن فرمان. acku_risalah ...

قانون علفچر و مرعی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|29|ق|QK938.M4|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم علفچر خاص-- فصل سوم علفچر عام-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_qk938_m4_qaaf29_1421_n795_dari_title7.pdf ...

مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت زراعت و مالداری : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|79|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت های عمده-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem79_1421_n795_dari_title8.pdf ...

ضمیمه شماره « 1 » قانون استملاک و فروش زمین پروژه های تفصیلی شهر کابل باساس ماستر پلان 1357 : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-30 | 1358|89|ض|HD860.6.Z63|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که به تاریخ ۱۳۵۸/۸/۲ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره « ۳۰ » مورخه ۱۳۵۸/۸/۲ ضمیمه شماره یک قانون استملاک و فروش زمین پروژه های تفصیلی شهر ک ...

تعدیل مواد اول و سوم قانون توریزم : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-08-30 | 1358|74|ت|G155.A1|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که به تاریخ ۲ر۸ر۱۳۵۸ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره «۳۶» مورخه « ۲ » عقرب ۱۳۵۸، قانون توریزم منتشره جریده رسمی شماره « ۴۳۱ » « ۳۱ » سرطان ...

معاهدۀ سرحدی بین دولت پادشاهی افغانستان و جمهوریت مردم چین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-02-17 | 1345|62|م|KZ946|رساله | بیشتر...

acku_risalah_kz946_meem62_1345_n053_dari_title1.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد عدم اجرای وکالت خط های خارجی شماره: (۳۴) تاریخ: ۲/۹/۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|472|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay472_1421_n795_dari_title24.pdf ...