صفحه/نتیجه

اساسنامه ریاست عمومی خدمات زراعتی افغان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-09-15 | 1360|52|ا|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۹، فصل دوم (تشکیلات) ماده ۱۰-۳۱، فصل سوم (سرمایه و امور مالی) ماده ۳۲-۳۸، فصل چهارم (انحلال و تصفیه) ماده ۳۹-۴۰، فصل پنجم (احکام متفرقه) ماده ۴۱-۴۳. acku_risalah_s471_a3_alif52_1360_n496_dari_title1.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر وضع نشان خورشید آزادی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-09-30 | 1360|48|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

acku_risalah_cj5569_fay48_1360_n497_dari_title2.pdf ...

اساسنامه د اصلاح شوو تخمونو شرکت : فرمان شماره (۲۱۰۲) مورخ پانزده ام دلو سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-20 | 1356|52|ا|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل میباشد، فصل اول (تعریفات)ماده ۱، فصل دوم (تاسیس و مرام)ماده ۲-۱۰، فصل سوم (تولید و توزیع تخم های بذری و نهالهای مثمر)ماده ۱۱-۱۲ ، فصل چهارم (معلومات لازمه بالای خریطه ویا ظروف که تخم بذری در آن گذاشته میشود)ماده۱۳-۱۴،فصل پنجم (تشـکیلات) ماده۱۵ ...

قانون علفچر : فرمان نمبر () مورخ ۱۹-۱۲-۱۳۴۹ صدارت عظمی: فرمان تقنینی نمبر ۱۱۲۸-۴۱۱۵ ۱۱حوت ۱۳۴۹ حضور اعلی حضرت معظم همایونی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-19 | 1349|48|ف|QK938.M4|رساله | بیشتر...

"تصویب شماره ۳۵۹۲ جلسۀ تاریخ ۱۰-۱۲-۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به قانون علفچر بداخل (۲۸) ماده که منظوری آن بوقت تعطیل شوری مصادف گردیده طبق حکم ماده ۷۷ قانون اساسی از حضور ما منظور و بوسیله این فرمان تائید و نافذ میگردد."—از روی متن فرمان. شامل ۵ فص ...

ضمیمه اصولنامه تصفیه ملکیت و مسایل مالیه و قیمت آب اراضی تحت بند کجکی و ارغنداب : فرمان نمبر ۳۶۴۰ مورخ ۱۳ر۱۲ر۱۳۴۹ صدارت عظمی: فرمان تقنینی نمبر (۱۰۸۸- ۴۰۴۱) مؤرخ ۱۲-۱۲-۱۳۴۹ حضور اعلیحضرت معظم همایونی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-15 | 1349|898|ض|K3871.3|رساله | بیشتر...

"تصویب شماره (۳۵۸۷) جلسه مؤرخ ۹ر۱۲ر۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به ضمیمه قانون تعیین قیمت وفروش آب برای اراضی تحت بند کجکی و ارغنداب در باره تثبیت اراضی ما زاد و فروش چقآ به شامل سه ماده و ضمیمه قانون تصفیه ملکیت و مسایل مالیه و قیمت آب اراضی تحت بند کجکی ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ضمیمه نمبر اول فرمان شماره هشتم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره زمین مورخ ۱۸-۵-۱۳۶۰ شهر کابل /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-06-15 | 1360|48|ف|K3871.3|رساله | بیشتر...

"این ضمیمه بمنظور دوام اجرای اصلاحات دموکراتیک ارضی، رعایت اصل ملکیت قانونی، احترام به سنن و عنعنات دینی و قبیلوی و ارتقای سطح رفاه مردم نافذ میگردد."—از روی متن. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان فرمان شماره هشتم شورای انقلابی درباره زمین، در شمار ...

مقرره توزیع منازل مسکونی دولتی و نمرات زمین در شهر کابل : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۴۷) ۱۳۶۴/۷/۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-07-30 | 1364|68|م|HD1390.5|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط تثبیت استحقاق-- فصل سوم طرز کار کمیسیون-- فصل چهارم طرز توزیع سند دریافت منازل مسکونی دولتی و نمرات زمین-- فصل پنجم احکام نهایی. "پیرامون مقرره ریاست عمومی پرورشگاه وطن وابسته به شورای وزیران جمهور ...

قانون جنگلات امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۵۷) تاریخ ۸-۱۰-۱۴۲۰ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|29|ق|SD235.A38|رساله | بیشتر...

"به اساس مصوبهٔ شماره (۳) مؤرخ ۹/۸/۱۴۲۰ هـ.ق شورای وزیران امارت اسلامی افغانستان، انفاذ قانون جنگلات امارت اسلامی افغانستان را به داخل (۶) فصل و (۴۵) ماده منظور و توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ا ...

قانون تنظیم امور زمینداری امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|29|ق|K3871.3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اسناد مدار حکم ملکیت زمین-- فصل سوم تصفیۀ زمین-- فصل چهارم استرداد زمین های اخذ شده به زمینداران-- فصل پنجم مستحق-- فصل ششم توزیع زمین—فصل هفتم انتقالات و تحولات زمین—فصل هشتم اجارۀ زمین—فصل نهم ساحۀ زمین ها ...