صفحه/نتیجه

حکم رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در رابطه به منع توزیع زمینهای دولتی خلاف ماستر پلان شهری: شماره: (۸۳۰(تاریخ: ۱۱/۲/۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-03-28 | 1381|88|ح|HD860.6.Z7|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd860_6_z7_hay88_1381_n802_dari_title11.pdf ...

فرمان شماره هشتم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره زمین : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۲۳/ ۹/ ۱۳۶۲ در باره تصویب تعدیل فرمان شماره ۸ شورای انقلابی درباره زمین و قانون امور زمینداری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-11-30 | 1362 |48|ف|K3871.3|رساله | بیشتر...

۴ ماده در فرمان به طور خلاصه ذکر شده و ۴۱ ماده به ادامه فرمان شماره هشتم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره زمین به نشر رسیده. شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۴-- فصل دوم (توزیع زمین) ماده ۵-۱۹، فصل سوم (مستحق و وجایبش) ماده ۲ ...

قانون تنظیم امور زمینداری : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۲۳/ ۹/ ۱۳۶۲ در باره تصویب تعدیل فرمان شماره ۸ شورای انقلابی درباره زمین و قانون امورزمینداری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-11-30 | 1362|29|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

۴ ماده در فرمان به طور خلاصه ذکر شده و ۴۶ ماده به ادامه قانون امورزمینداری به نشر رسیده. شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۲-- فصل دوم (سند رسمی ملکیت زمین) ماده ۳-۹-- فصل سوم (تحریر و ثبیت و توزیع سند رسمی ملکیت زمین) ماده ۱۰-۱۲-- فصل چهارم ...

مقررات شماره ۱ مربوطه فرمان شماره هشتم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره زمین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-11-30 | 1362 |74|م|K3871.3|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۲، فصل دوم (کمیته های اختصاصی)ماده ۳-۴، فصل سوم (اسناد ملکیت زمین)ماده ۵-۱۳، فصل چهارم (تصفیه اراضی)ماده ۱۴-۱۷، فصل پنجم (زمین بایر) ماده۱۸-۲۰، فصل ششم (احکام متفرقه)ماده ۲۱-۳۷. acku_risalah_knf3871_3_meem74_ ...

مقررات شماره ۲ مربوطه فرمان شماره هشتم شورای انقلابی درباره زمین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-11-30 | 1362|74|م|K3871.3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۲، فصل دوم (تشکیلات)ماده ۳-۶، فصل سوم (تحریر ثبت و توزیع سند رسمی ملکیت زمین)ماده ۷-۱۰، فصل چهارم (انتقالات تحولات و التزامات)ماده ۱۱-۱۸. acku_risalah_knf3871_3_meem74_1362_n550_dari_title4.pdf ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ املاک شماره (۸۳) تاریخ ۱۸-۸-۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-10-15 | 1382|48|ف|HD1390.5|رساله | بیشتر...

"برای اینکه اجراآت ادارات دولتی در رابطه به املاک در سطح کشور، به طور یکسان و شکل واحد صورت گیرد و مشکلات اشخاص و ادارات دولتی از این ناحیه رفع گردد، مراتب آتی را منظور میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hd1390_5_fay48_1382_n816_dari_title ...

ضمیمه شماره ۴ مقررات تصنیف و استخدام اجیران : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل تاریخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-11-15 | 1362|89|ض|K1763|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقررات تصنیف و استخدام اجیران، در شماره ۵: شماره مسلسل ۱۸۶ (۱۵ دلو ۱۳۶۲) به نشر رسیده. acku_risalah_k1763_zwaat89_1362_n549_dari_title1.pdf ...