قوانین مربوط به حقوق عینی

Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .

مقررۀ حفاظت نباتات و قرنطین

"مقررۀ حفاظت از نباتات و قرنطین را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۸) مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۷کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۲۸) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان.

۲ ماده در حکم این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده.

شامل ۶ فصل بوده : فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و مکلفیت های اداره و تورید کنندگان-- فصل سوم تورید و ترانزیت نباتات، محصولات نباتی و سایر اقلام تنظیم شده—فصل چهارم تفتیش، تجزیه و تحلیل تصدیق نامه حفظ الصحۀ نباتی-- فصل پنجم قرنطین بعد از ورود و قرنطین داخلی– فصل ششم احکام نهایی.

Dari translation unavailable for .

تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون شاروالی ها

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون شاروالی ها را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۱) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) ماده تصویب گردیده است، توشیح می دارم."—از روی متن فرمان.

۳ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۴ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده.

Dari translation unavailable for .

تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون تنظیم امور زمینداری

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ شصت و چهارم و با رعایت مادهٔ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل وایزاد در برخی از مواد قانون تنظیم امور زمینداری منتشرهٔ جریدهٔ رسمی شماره (۱۲۵۴) سال ۱۳۹۶ را که به اساس مصوبهٔ شماره (۹) مؤرخ ۱۲/۶/۱۳۹۷ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) ماده تصویب گردیده است، توشیح می دارم."—از روی متن فرمان.