صفحه/نتیجه

مقرره بستر و حریم منابع آب و تأسیسات آبی : مصوبۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۱۷ تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-18 | 1394|74|م|TD313.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم وظایف، مکلفیت ها و صلاحیت های ادارات– فصل سوم ممنوعیت ها و محدودیت ها در بستر و حریم منابع آب– فصل چهارم احکام متفرقه. ضمیمۀ این قانون تحت عنوان ضمیمۀ شماره (۱) مقرره بستر و حریم منابع آب و تاسیسات آبی منتش ...

قانون رهنمای معاملات : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۶۸ تاریخ ۱۳۹۴/۶/۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-25 | 1394|29|ق|KNF914.3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم دفاتر رهنمای معاملات—فصل سوم حقوق و مکلفیت های دارنده جوازنامه—فصل چهارم بررسی فعالیت دفاتر—فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf914_3_qaaf29_1394_n1189_dari_title1.pdf ...

قانون آفت کش های زراعتی : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۷۱ تاریخ ۱۳۹۴/۶/۸

Kabul: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-27 | 1394|29|ق|SB731|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و صلاحیت ها—فصل سوم اجازه نامه—فصل چهارم ثبت آفت کش—فصل پنجم تدابیر حفاظتی – فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_sb731_qaaf29_1394_n1190_dari_title1.pdf ...

قانون آب : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر تصویب قانون آب شهر کابل۱۸ قوس ۱۳۶۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-10-30 | 1360|29|ق|TD313.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیم امور استفاده از منابع آب-- فصل سوم استفاده از آب در زراعت-- فصل چهارم استفاده از آب در امور غیر زراعتی-- فصل پنجم حفاظت منابع آب-- فصل ششم حل و فصل منازعات و مسوولیت ها-- فصل هفتم احکام متفرقه. acku_r ...

مقرره استفاده از آب در زراعت : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-10-30 | 1360|744|م|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم توزیع آب-- فصل سوم اداره سیستم های آبیاری-- فصل چهارم حفظ و مراقبت و اصلاح سیستم های آبیاری. acku_risalah_s471_a3_meem744_1360_n500_dari_title2.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ ذوالیدی شماره ۱۰۵ تاریخ ۱۸/۵/۱۴۱۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|498|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1572_fay498_1420_n788_dari_title41.pdf ...

قانون تنظیم امور جنگلات : مصوبۀ شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۸) تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶) تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-06-20 | 1391|22|ق|SD235.A38|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حفاظت و تنظیم پایدار جنگلات-- فصل سوم احیا واحداث جنگلات واستفاده ازآن-- فصل چهارم مؤیدات – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_sd235_a38_qaaf22_1391_n1087_dari_title1_0.pdf ...

مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت امورشهرسازی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶) تاریخ ۱۹/۴/۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-06-20 | 1391|79|م|HT361|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل ، وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_ht361_meem79_1391_n1087_dari_title2_0.pdf ...