صفحه/نتیجه

ایزاد فقـرۀ (۲) درمـادۀ (۴) قانون استرداد متهمین، محکومین وهمکاری عدلی : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۰) تاریخ ۲۱/ ۱۱/ ۱۳۹۴: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۱) تاریخ ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-12-25 | 1394|928|الف|KNF4604.31965|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ایزاد تحت عنوان قانون استرداد متهمین، محکومین وهمکاری عدلی ، درشماره مسلسل ۱۱۰۳ (۲۵ حمل ۱۳۸۷) به نشر رسیده. acku_risalah_knf4604_31965_alif928_1394_n1206_dari_title5.pdf ...

اساسنامه محکمه جزایی بین المللی (اساسنامه روم) کنفرانس دیپلوماتیک نماینده گان تام الاختیار سازمان ملل متحد پیرامون تأسیس محکمۀ جزایی بین المللی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۱۹۷) تاریخ ۹-۱۱-۱۳۸۱: حکم جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲۷۴) ۲۲-۱۱-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-11 | 1397|52|الف|KZ7288.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۱۳ بخش بوده: بخش اول تأسیس محکمه—بخش دوم صلاحیت قضایی، قابلیت طرح دعوا و قوانین حاکم-- بخش سوم اصول کلی حقوق جزأ—بخش چهارم ترکیب و نحوۀ مدیریت محکمه – بخش پنجم تحقیقات و تعقیب عدلی – بخش ششم محاکمه – بخش هفتم مجازات – بخش هشتم مرحله استیناف خواهی و ت ...

کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار ها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۲۷۸) تاریخ ۱۱-۷-۱۳۹۶: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسي جرگه شماره (۲۸۰) تاریخ ۲۱-۴-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-01 | 1397|99|ک|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ (۶۴) قانون اساسی، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار ها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز و پروتوکول اختیاری کنوانسیون ضد شکنجه و سایر مجازات یا رفتار بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز را که به اساس مصوبۀ شمار ...

موافقتنامه میان وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت امور داخله جمهوری ازبکستان در عرصه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آن : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۲۷۹) تاریخ ۱۱-۷-۱۳۹۶: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۲۸۲) تاریخ ۲۶-۴-۱۳۹۶: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶۵) تاریخ ۲۲-۸-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-18 | 1397|889|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم فقرۀ (۱۶) مادۀ (۶۴) قانون اساسی، موافقتنامه میان وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت امور داخله جمهوری ازبکستان در عرصۀ مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آن را به اساس مصوبۀ شماره (۲۸۲) مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶ ولسی جر ...