صفحه/نتیجه

موافقتنامه همکاری فرهنگی وفنی بین حکومت پادشاهی افغانستان وحکومت جمهوریت فرانسه : نقل فرمان شماره (۶۰۱-۲۲۰۵) مؤرخ ۲۳-۶-۱۳۴۵تقنینی پادشاهی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-11-01 | 1345|82|م|KZ1301|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول همکاری فرهنگی-- فصل دوم همکاری علمی و فنی-- فصل سوم. acku_risalah_kz1301_meem82_1345_n70_dari_title1.pdf ...

میثاق قونسلی بین جمهوری افغانستان و جمهوری سوسیالیستی ویتنام : مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۸)مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۶: فرمان رئیس جمهور جمهوریت افغانستان شماره ۱۲۲ تاریخ ۲۸/۱/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-08-15 | 1367|92|م|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

۲ ماده در مصوبه این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۵۴ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_kz935_a71930_meem92_1367_n677_dari_title1.pdf ...

فیصله شماره (۳۶)مورخ ۲/۸/۵۸ شورای انقلابی مبنی بر تائید و تصویب : میثاق جلوگیری از تصرف غیر قانونی طیارات(منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره(۴۳۱)مورخ ۳۱ سرطان ۱۳۵۸): عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-15 | 1358|96|ف|TL725.3.T7|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۱ر۸ ر۱۳۸۵ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره ((۳۶)) مورخه ۱ر۸ر۱۳۵۸ میثاق جلوگیری از تصرف غیر قانونی طیارات مصوبه سال ۱۹۷۰ سازمان هو ...

میثاق وین راجع به مناسبات دیپلوماسی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-09-15 | 1344|92|م|KZ3410|رساله | بیشتر...

این میثاق با ادامه ماده ۲۶-۵۳ در شماره ۲۰: شماره مسلسل ۴۲، صفحه ۲-۷ تحت عنوان: میثاق وین راجع به مناسبات دیپلوماسی (۲) به نشر رسیده. این میثاق از ماده ۱-۲۵ ملغی بوده و از ماده ۲۶-۵۳ نافذ میباشد. acku_risalah_kz3410_meem92_1344_n41_dari_title1.pdf ...

موافقت نامۀ همکاری فرهنگی بین دولت پادشاهی افغانستان وجمهوریت سوسیالستی چکوسلواکیا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-09-30 | 1344|82|م|JZ1251|رساله | بیشتر...

acku_risalah_jz1251_meem82_1344_n42_dari_title1.pdf ...

اعلامیه مشترک افغانستان و اتحاد شوروی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-11-21 | 1344|67|الف|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_6_s65_alif67_1344_n46_dari_title1.pdf ...

موافقتنامه همکاری اقتصادی و تخنیکی بین حکومت پادشاهی افغانستان و حکومت جمهوریت مردم چین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-07 | 1344|82|م|DS357.6.C5|رساله | بیشتر...

"حکومت پادشاهی افغانستان و حکومت جمهوریت مردم چین بمقصد انکشاف همکاری اقتصادی و تخنیکی مملکتین بمراتب آتی الذکر موافقت نمودند:"-- از روی متن موافقت نامه. acku_risalah_ds357_6_c5_meem82_1344_n47_dari_title2.pdf ...

متن اعلامیۀ مشترک افغانستان و یوگوسلاویا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-01-02 | 1345|28|م|HF1578.5|رساله | بیشتر...

"نظر بدعوت صدراعظم افغانستان جلالتماب محمدهاشم میوندوال رئیس شورای اجرائیه فیدرال جمهوریت سوسیالست فیدرال یوگوسلاویا جلالتماب پیترستامبولیچ از تاریخ ۲۶ الی ۲۹ حوت ۱۳۴۴ مطابق ۱۷ الی ۲۰ مارچ ۱۹۶۶ مسافرت رسمی و دوستانه بافغانستان نمودند."-- از روی ...

قرارداد ثقافتی بین دولت جمهوری مصر و دولت پادشاهی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-01-02 | 1345|42|ق|JZ1251|رساله | بیشتر...

این قرارداد با ادامه ماده ۵-۱۳ در شماره ۲: شماره مسلسل ۵۱ تحت عنوان: قرارداد ثقافتی بین دولت جمهوری مصر و دولت پادشاهی افغانستان (۲) به نشر رسیده. acku_risalah_jz1251_qaaf42_1345_n50_dari_title2.pdf ...

موافقتنامهٔ همکاری فرهنگی بین جمهوریت مردم بلغاریا و دولت پادشاهی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-12-01 | 1343|82|م|LCCKZ935.A71930|رساله | بیشتر...

acku_risalah_lcckz935_a71930_meem82_1343_n20_dari_title.pdf ...