صفحه/نتیجه

معاهده دوستی و همکاری بین جمهوری افغانستان و جمهوری سوسیالیستی ویتنام : مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۹)مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۶: فرمان رئیس جمهور جمهوریت افغانستان شماره (۱۲۳)تاریخ ۲۸/۱/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-07-29 | 1367|62|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در مصوبه این معاهده به طور خلاصه ذکر شده و ۱۴ ماده به ادامه معاهده به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem62_1367_n676_dari_title1.pdf ...

معاهده دوستی و همکاری بین جمهوری افغانستان و جمهوری مردم کمپوچیا : مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۱۱)مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۶: فرمان رئیس جمهور جمهوریت افغانستان شهر کابل شماره ۱۲۵ مورخ: ۲۸/۱/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-07-29 | 1367|72|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در مصوبه این معاهده به طور خلاصه ذکر شده و ۱۰ ماده به ادامه معاهده به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem72_1367_n676_dari_title2.pdf ...

کنوانسیون شماره (۱۵۹) در مورد توان بخشی مسلکی افراد دارای معلولیت و کاریابی : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۱۱۳) تاریخ ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۸: جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۱۳۰) تاریخ ۵/ ۲/ ۱۳۸۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۶) تاریخ ۵/ ۳/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-03-20 | 1388|99|ک|K1771|رساله | بیشتر...

شامل ۴ بخش میباشد: بخش اول تعریفات و اهداف—بخش دوم اساس پالیسی های برقراری مجدد و استخدام حرفوی معیوب—بخش سوم اقدامات ملی برای توسعه خدمات برقراری مجدد و استخدام حرفوی اشخاص معیوب—بخش چهارم مقررات نهایی. acku_risalah_k1771_kaaf99_1388_n982_dari_title2.pdf ...