صفحه/نتیجه

میثاق توحید بعضی مقررات حمل ونقل هوائی بین المللی مورخ ۱۲ـ اکتوبر ۱۹۲۹ وارسا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-09-15 | 1348|922|م|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

acku_risalah_kz935_a71930_meem922_1348_n145_dari_title1.pdf ...

نقل فرمان شماره (۵۱۸-۱۵۹۷) مورخ ۲۵ اسد ۱۳۴۵ تقنینی پادشاهی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-11-15 | 1345|78|ن|HG3270.6.A7|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hj3270_6_a7_noon78_1345_n71_dari_title1.pdf ...

نقل فرمان شماره (۶۴۶-۲۳۵۲) مورخ ۶ میزان ۱۳۴۵ تقنینی پادشاهی/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-11-15 | 1345|78|ن|KNF3738|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3738_noon78_1345_n71_dari_title3.pdf ...

فرمان شماره (۶۴۴-۲۳۵۰) مؤرخ ۶ میزان ۱۳۴۵ تقنینی پادشاهی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-15 | 1345|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_fay48_1345_n73_dari_title1.pdf ...

فرمان تقنینی ۱۱۹۸- ۴۰۴۲ مورخ ۱۰ حوت ۴۵ پادشاهی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-15 | 1345|427|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_fay427_1345_n73_dari_title8.pdf ...

قانون صدور اعتبار نامه وسند تصویب معاهدات و موافقت نامه های بین الدول /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-12-28 | 1348|26|ق|DS357.5|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل میباشد: فصل اول عقد معاهدات وموافقتنامه ها-- فصل دوم تصویب معاهدات و موافقتنامه ها. acku_risalah_ds357_5_qaaf26_1348_n153_dari_title1.pdf ...

معاهده عدم انتشارسلاح ذروی : فرمان نمبر ۲۹۴۳ تاریخ دوهم دلو ۱۳۴۸صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-01-15 | 1349|48|ف|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

acku_risalah_kz935_a71930_fay48_1349_n154_dari_title1.pdf ...