صفحه/نتیجه

منشور سازمان همکاری های اسلامی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۱۴ تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-04-23 | 1390|858|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_5_meem858_1390_n1176_dari_title1.pdf ...

پروگرام همکاری فرهنگی وعلمی بین دولت پادشاهی افغانستان و اتحاد جماهیر اشتراکیۀ شوروی برای سال ۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۹۶۵ع /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-26 | 1344|49|پ|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول درساحۀ علوم تحصیلات عالی و تعلیم وتربیه اتحاد شوروی دعوت میکند و افغانستان میفرستد-- فصل دوم در ساحۀ فرهنگ وهنر اتحاد شوروی دعوت میکند افغانستان میفرستد-- فصل سوم در ساحۀ امور صحیه اتحاد شوروی دعوت میکند افغانستان میفرستد-- فصل ...

پروتوکول دربارۀ مذاکرات راجع به پروگرام همکاری فرهنگی وعلمی بین دولت پارشاهی افغانستان واتحاد جماهیر اشتراکیۀ شوروی/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-26 | 1344|492|پ|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

شامل ۸ شماره میباشد. acku_risalah_ds357_6_s65_pay492_1344_n31_dari_title2.pdf ...

موافقت نامه فرهنگی بین دولت پادشاهی افغانستان و دولت جمهوری ترکیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-05-16 | 1344|827|م|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_6_s65_meem82_1344_n032_dari_title2.pdf ...

موافقتنامه همکاری فرهنگی بین حکومت پادشاهی افغانستان و حکومت جمهوریت مردم چین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-05-30 | 1345| 29|م|DS357.6.c5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_6_c5_meem29_1345_n33_dari_title1.pdf ...