صفحه/نتیجه

معاهده دوستی ، حسن همجواری و همکاری بین جمهوری دموکراتیک افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-04-31 | 1358|69|م|JX10361967|رساله | بیشتر...

" شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۷/۱۲/۲۶ که در خانه خلق دایر گردید با ملاحظه ورقه عرض تاریخی ۱۳۵۷/۱۲/۱۸ وزارت امور خارجه معاهده دوستی، حسن همجواری و همکاری بین جمهوری دموکراتیک افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را ...

میثاق راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی طیارات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-04-31 | 1358|92|م|KD954|رساله | بیشتر...

" مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۱۶۱۴) در جلسه تاریخی ۱۳۵۸/۲/۱۶ با ملاحظۀ ورقه عرض شماره (۲۱۶) مورخ ۱۳۵۸/۱/۲۶ وزارت ترانسپورت مراتب آتی را تصویب نمود" – از روی متن فرمان. acku_risalah_kd954_meem92_1358_n431_dari_title3.pdf ...

منشور اجتماعی کشور های آسیای جنوبی (SAARC) جهت همکاری های منطقوی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۵۴ تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-06-28 | 1390|85|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در این فرمان به طور خلاصه ذکر شده و ۲۳ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem85_1390_n1059_dari_title1.pdf ...