صفحه/نتیجه

موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری ازبکستان در مورد محلات بازرسی مرزی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۳۰۷) تاریخ ۳۰-۲-۱۳۹۷: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۳۰۱) تاریخ ۲۹-۱-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۹) تاریخ ۲۱-۳-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-05 | 1397|82|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان در مورد محلات بازرسی مرزی را که به اساس مصوبۀ شماره (۳۰۱) مؤرخ ۲۹/۱/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۳۰۷) مؤرخ ۳۰/۲/۱۳۹۷ مشرانو جرگه شورای ملی ...

کنوانسیون میناماتا در مورد سیماب : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹۷) تاریخ ۳۰-۱۰-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-20 | 1396|989|ک|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، مصوبۀ شماره (۲۴۷) مؤرخ ۱۷/۸/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۴۵) مؤرخ ۲۸/۹/۱۳۹۵ مشرانو جرگه شورای ملی پیرامون کنوانسیون میناماتا در مور سیماب را که در یک مقدمه، (۳۵) ماده و (۵) ضمیمه تصدیق گردیده ...

معاهدۀ مراکش در مورد تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا و داری معلولیت های دیگر به آثار و منابع چاپی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۰۷) تاریخ ۱۲-۱۱-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-20 | 1396|684|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم فقرۀ (۱۶) مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، معاهده مراکش در مورد تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا و دارای معلولیت های دیگر به آثار و منابع چاپی را که بر اساس مصوبهٌ شماره (۲۵۲) مؤرخ ۱۰/۹/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۵۱) مؤرخ ۱۴/۱۰/ ...

موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری ازبکستان در مورد تأمین امنیت پل ترمذ- حیرتان : ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺮﺍﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ شماره (۳۰۶) تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۷: ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠﯽ ﻭﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ شماره (۳۰۰) تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۷: ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۲۵۸) تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-22 | 1397|88|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ ماده (۶۴) قانون اساسی موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری ازبکستان در مورد تأمین امنیت پل ترمذ- حیرتان را که به اساس مصوبۀ شماره (۳۰۰) مؤرخ ۲۹/۱/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبه شماره (۳۰۶) مؤرخ ۲۳/۲/۱۳۹۷ مشرانو ...

موافقتنامۀ وسایط نقلیۀ موتوردار در مورد تنظیم عبور و مرور وسایط مسافربری، شخصی و باربری میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند : ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺮﺍﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ شماره (۳۱۸) تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۷: ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠﯽ ﻭﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ شماره (۳۱۲) تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۷: ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۲۸۷) تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-22 | 1397|895|م|DS357.6.I4|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ (۶۴) قانون اساسی، موافقتنامۀ وسایط موتوردار در مورد تنظیم عبور و مرور وسایط مسافربری، شخصی و باربری میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند را که به اساس مصوبۀ شماره (۳۱۲) مؤرخ ۱۸/۴/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۳۱۸) مؤر ...