صفحه/نتیجه

مقررهٔ تولید و تورید ادویه و لوازم طبی : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، در مورد انفاذ مقررهٔ تولید و تورید ادویه و لوازم طبی شماره (۳۹) تاریخ ۳۰-۱۱-۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-12-05 | 1385|74|م|R855.5.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تولید ادویه و سایر لوازم طبی-- فصل سوم تورید ادویه و سایر لوازم طبی-- فصل چهارم عمده فروشی ادویه و سایر لوازم طبی-- فصل پنجم احکام تأدیبی-- فصل ششم احکام متفرقه. "مقررهٔ تولید و تورید ادویه و لوازم طبی ک ...

مقررهٔ لابراتوارهای طبی شخصی : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررهٔ لابراتوارهای طبی شخصی شماره (۳۹) تاریخ ۳۰-۱۱-۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-12-05 | 1385|74|م|R860|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز فعالیت-- فصل سوم درجه بندی لابراتوارها-- فصل چهارم مکلفیت های کارکنان-- فصل پنجم احکام متفرقه. "مقررهٔ لابراتوارهای طبی شخصی را که بداخل (۵) فصل و (۲۳) ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستا ...

مقررهٔ کلینیک های اکسریز شخصی : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، در مورد مقررهٔ کلینیک های اکسریز شخصی شماره (۳۹) تاریخ ۳۰-۱۱-۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-12-05 | 1385|74|م|RA541.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز ایجاد و فعالیت کلینیک اکسریز و مکلفیت های مالک-- فصل سوم احکام متفرقه. "مقررهٔ کلینیک های اکسریز شخصی که بداخل (۳) فصل و (۲۱) ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده، منظور میدا ...

قانون منع احتکار : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۴۸۵) تاریخ ۱۰/۱۲/ ۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۶۳۴ تاریخ ۲۲/۱۲/ ۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-02-14 | 1368|29|ق|HG6036|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده (۷۵) قانون اساسی جمهوری افغانستان قانون منع احتکار را که طی مصوبه شماره (۴۸۵) مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۸ شورای وزیران بداخل هجده ماده به تصویب رسیده توشیح و انفاذ آنرا اعلام میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hg6036_qaaf29_1 ...

لایحه تثبیت مقدار ذخیره مواد اولیه مورد نیاز بمنظور استفاده سالانه کار کنان، دهقانان قرار دادی ها و سایر اتباع کشورمتکی به ماده (۶) قانون منع احتکار : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۶-۳ تاریخ ۲-۱-۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-02-14 | 1368|29|ل|HG6036|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۴۷۷) در جلسۀ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۶۷ شورای وزیران در باره لایحه تثبیت مقدار ذخیره مواد اولیه مورد نیاز بمنظور استفاده سالانه کار کنان، دهقانان قراردادیها و سایر اتباع کشور مراتب آتی را تصویب نم ...

اساسنامۀ د افغانستان د وړیو تصدی : محترم وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-08-30 | 1357|52|ا|HD9904.A72|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول (مقدمه) ماده ۱-۴-- فصل دوم (مرام واهداف)ماده ۴-- فصل سوم (تشکیل) ماده ۵-- فصل چهارم (صلاحیت ها ووظایف) ماده۶-۹-- فصل پنجم (امورمالی وبیلانس) ماده ۱۰-۱۷-- فصل ششم (انحلال) ماده ۱۸-۲۰-- فصل هفتم (احکام متفرقه) ماده ۲۱-۲۳. مجلس وزر ...

اساسنامۀ شرکت سهامی وارداتی و صادراتی تهیه مواد خام و عرضه محصولات صنایع دستی پیشه وران در جمهوری افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۲ تاریخ ۱۵-۱-۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-02-31 | 1368|55|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امور مالی و حسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_alif55_1368_n692_dari_title3.pdf ...

اساسنامۀ د بلخ د اوبدلو موسسه : فرمان شماره ۱۰۲ مورخ هژدهم حمل سال ۱۳۵۵صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!:

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-02-30 | 1355|55|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: تشکیل، فصل سوم: سرمایه، فصل چهارم: انحلال و تصفیه، فصل پنجم: امور متفرقه. مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۱۳۶۹) در جلسۀ تاریخ ۱۷/ ۱/ ۱۳۵۵ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۵۸) مورخ ۱۵/ ۱/ ۱۳۵۴وزارت معادن و صنایع راجع ...

مقرره تعرفه صنعتی سرمایه گذاریهای خصوصی داخلی و خارجی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۸۹ تاریخ ۲۴-۶-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-08-16 | 1366|46|م|HG5720.6.A3|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hg5720_6_a3_meem46_1366_n650_dari_title5.pdf ...