صفحه/نتیجه

اساسنامهٔ تصدی کود کیمیاوی و خدمات زراعتی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|525|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_alif525_1421_n795_dari_title14.pdf ...

اساسنامهٔ تصدی تخمهاي اصلاح شدهٔ بذري : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|58|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالي-- فصل سوم تشکیل وظائف و صلاحیت هاي تصدي-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_s471_a3_alif58_1421_n795_dari_title15.pdf ...

اساسنامۀ تصدی صنایع افغان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۵) ۲۵-۱-۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-05-12 | 1366|525|الف|HD31|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور احسابی، راپوردهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_hd31_ali ...

اساسنامۀ مؤسسه د افغان د ترکانی تصدی : فرمان نمبر ۱۱۴۴ مؤرخه ۱۰-۱۱-۱۳۵۳ صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-01-31 | 1354|52|الف|TT162.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: امور مالی تصدی، فصل پنجم: انحلال و تصفیه تصدی، فصل ششم: امور متفرقه. acku_risalah_tt162_a2_alif52_1354_n298_dari_title1.pdf ...

اساسنامه د وړیو مؤسسه : فرمان شماره (۱۲۹۸) مؤرخه ۱۷-۱۲-۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی: ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیرعدلیه!:

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-02-30 | 1354|52|الف|HD9890.5|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: اهداف و وظایف، فصل دوم: تاسیس و سرمایه، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: قواعد مالی، فصل پنجم: انحلال و تصفیه مؤسسه، فصل ششم: مواد متفرقه. acku_risalah_hd9890_5_alif52_1354_n299_Dari_title1.pdf ...

فرمان شورای سرپرست امارت اسلامی افغانستان شماره ۱۳ مورخ ۲۲/۴/۷۶ در مورد تعدیل در بعضی مواد قانون رهنمای معاملات منتشره جریده رسمی شماره (۷۸۱) مورخ ۳۰/۱۲/۱۳۷۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-04-22 | 1376|45|ف|HB701|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه از روی متن فرمان گرفته شده. acku_risalah_hb701_fay45_1376_n783_dari_title7.pdf ...

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۵۸ مورخ ۲۶/۵/۱۳۶۶ در باره تصویب بیرق و نشان قوای هوایی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-30 | 1366|49|ف|UA853.A3|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به خاطر رشد بعدی تربیت منسوبان قوای هوایی جمهوری دموکراتیک افغانستان به سنت های وظیفوی و بمنظور ایجاد روحیه افتخار در بین منسوبان قوای هوایی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی م ...

اساسنامۀ تصدی مواد نفتی و گاز مایع : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۲۰۳ تاریخ ۱۷-۱۰-۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-30 | 1366|55|الف|TN870|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهو ...

اساسنامۀ تصدی خیبر رستورانت : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۵۹) ۲۹-۲-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-30 | 1366|59|الف|TX911|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهو ...