صفحه/نتیجه

قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در افغانستان : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۱۳۴) تاریخ: ۲/۶/۱۳۸۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-06-20 | 1381|29|ق|HG5720.6.A3|رساله | بیشتر...

"قانون مذکور به اساس فرمان شماره (۱۳۴) مؤرخ ۲/۶/۱۳۸۱ از جانب ما منظور و فرستاده شد. به نشر آن در جریدهٔ رسمی اقدام نمائید."—از روی متن. "به منظور تشویق و حمایت سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی در افغانستان، توسعهٔ بازار کار، بلند بردن ع ...

مقرره امور دواسازی و درملتونها /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-09-10 | 1376|74|م|RS100.4.A34|رساله | بیشتر...

شامل 6 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تورید ادویه و سامان آلات و مواد طبی-- فصل سوم تثبیت و راجسترکمپنی های مولد ادویه و سامان آلات و مواد طبی در داخل کشور و راجسترکمپنی های خارجی-- فصل چهارم درملتون ها-- فصل پنجم تادیب، مجازات و تعقیب عدلی-- ف ...

مقرره طبابت در معاینه خانه های شخصی و کلنیک های تشخیصیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-06-15 | 1376|74|م|K3601|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت ها و صلاحیت ها-- فصل سوم امتیاز شعبات تشخیصیه-- فصل چهارم جوازو مالیات فصل پنجم. acku_risalah_k3601_meem74_1376_n784_dari_title6.pdf ...

فرمان شورای سرپرست امارت اسلامی افغانستان نمبر: ۱۴۰۷ تاریخ: ۱۳۷۶/۸/۱ در مورد تعدیل بعضی مواد قانون درملتون ها /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-09-10 | 1376 |48|ف|RS100.4.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_rs100_4_a34_fay48_1376_n784_dari_title7.pdf ...

اساسنامهٔ دستگاه ساختمانی آمو : محترم وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-05-15 | 1359|525|الف|TK1001|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره ((۲۴۳۸)) در جلسۀ تاریخی ۲۸-۴-۱۳۵۹ با ملاحظهٔ ورقه عرض شماره (۶۷۴) مورخ ۱۳-۳-۱۳۵۹ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: تشکیلات و وظایف، ف ...

مقررۀ طبابت در كلنیك های شخصی : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-06-15 | 1359|74|م|K3601|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره ((۲۴۷۷)) در جلسه تاریخی ۱۱ر۵ر۱۳۵۹ با ملاحظۀ ورقه عرض شماره (۱۱۴۷) مورخ ۲۹ر۴ر۱۳۵۹ وزارت عدلیه مراتب اتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: صلاحیت ها، فصل سوم: حق الزحمه، فصل چ ...

قانون هوانوردی ملکی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۳۸) تاریخ ۲۹-۴-۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-04-31 | 1382|29|ق|K4095|رساله | بیشتر...

"قانون هوانوردی ملکی که از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (۱۰) فصل و (۹۰) مادۀ تصویب و از جانب ما منظور گردیده است، به شما ارسال شد، تا به نشر آن در جریدۀ رسمی اقدام نمائید."—از روی متن. شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: ثبت طیارات، فص ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۳۲۸) تاریخ ۱۹-۱۲-۱۳۶۵ درباره عفو تکتانه انکشاف قروض بانک انکشاف زراعتی ذمت زارعین واعضای کوپراتیف های زراعتی از مدرک کود کیمیاوی، تخم بذری، ماشین آلات زراعتی که ازسالیان قبل باقی مانده /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-25 | 1366|48|ف|BF637.F67|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی ازحکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان واعلامیه جلسه فوق العاده شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۶۵ درباره عفو تکتانه و تکتانه اضافی قروض بانک انکشاف زراع ...

اساسنامۀ نمونوی شرکت های سهامی خصوصی ومختلط : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۲۴۹ تاریخ ۲۷-۱۲-۱۳۶۵ در مورد اساسنامۀ نمونوی شرکت های سهامی خصوصی و مختلط

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-25 | 1366|52|ا|K3943|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امور مالی وحسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k3943_alif52_1366_n632_dari_title ...