صفحه/نتیجه

قانون رهنمای معاملات : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره ۲۱۸ تاریخ ۶/۷/۱۳۹۵: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۱۳۵ تاریخ ۱۰/۸/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-09-15 | 1395|29|ق|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم دفاتر رهنمای معاملات—فصل سوم حقوق و مکلفیت های دارنده جوازنامه—فصل چهارم بررسی فعالیت دفاتر—فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf914_31956_qaaf29_1395_n1238_dari_title2.pdf ...

مقررۀ مواد نور افشان : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶) تاریخ ۲۶-۴-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۳۵) تاریخ ۲۳-۵-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-06-05 | 1398|74|م|QH545.S9|رساله | بیشتر...

"مقررۀ مواد نور افشان که به اساس مصوبۀ شمارۀ (۶) مؤرخ ۲۶/۴/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان بداخل (۳) فصل و (۱۸) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۱۸ ماده به ادامه مقرره به ن ...

مقرره معدنکاری : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۹-۱۰-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۸۸۸) تاریخ ۲۸-۱۰-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-11-05 | 1398|74|م|KNF3344|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ معدنکاری را که به اساس مصوبهٔ شماره (۱۰) مؤرخ ۹/۱۰/۱۳۹۸ کابینهٔ جمهوری اسلامي افغانستان به داخل (۱۳) فصل و (۱۰۹) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۱۰۹ ماده به ادامه مقرر ...

تعدیل فقره های (۶ و ۹) مادۀ پنجاهم قانون شرکت های دولتی : مصوبۀ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۱۲) ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲۱-۱۱-۱۳۹۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۰) تاریخ ۷-۱۲-۱۳۹۸ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-01-05 | 1399|77|ت|HD2756.2.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ ماده شصت و چهارم و بارعایت مادۀ هفتاد ونهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل فقره های (۶ و ۹) مادۀ پنجاهم قانون شرکت های دولتی را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۲) مؤرخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) ماده تصویب گردی ...

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﻂ ﺁﻫﻦ : ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠﯽ ﻓﯿﺼﻠﮥ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠﯽ شماره (۳۴) تاریخ ۲۵-۱۰-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-02-29 | 1399|299|ق|K4025.A3|رساله | بیشتر...

"ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ ﺍﺯ ﺣﮑﻢ ﺟﺰﺀ ۱۶ ﻣﺎﺩﮤ (۶۴) ﻭ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﺮﮤ (۲) ﻣﺎﺩﮤ (۱۰۰) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﻂ ﺁﻫﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﯿﺼﻠﮥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (۳۴) ﻣﺆﺭﺥ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ (۱۱) ﻓﺼﻞ ﻭ (۵۸) ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﻮﺷﯿﺢ می دارم."—از روی ...

ﻣﻘﺮﺭﮤ ﺗﻮﻗﻒ ﻭﺍﮔﻮﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻂ ﺁﻫﻦ : ﻣﺼﻮﺑﮥ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۵) تاریخ ۱۳-۲-۱۳۹۹: ﺣﮑﻢ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۴۵۱) تاریخ ۲۷-۲-۱۳۹۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-02-29 | 1399|729|م|K4025.A3|رساله | بیشتر...

"ﻣﻘﺮﺭﮤ ﺗﻮﻗﻒ ﻭﺍﮔﻮﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻂ ﺁﻫﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﮥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (۵) ﻣﺆﺭﺥ ۱۳/۲/۱۳۹۹ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ (۴) ﻓﺼﻞ ﻭ (۳۲) ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡ."—از روی متن حکم. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ...

تعدیل ﻭ ﻟﻐﻮ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ جاده : ﻣﺼﻮﺑﮥ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۱۳) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۸: فرمان ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۴۲) تاریخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-03-10 | 1399|74|ت|KNF3448|رساله | بیشتر...

"ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ ﺍﺯ ﺣﮑﻢ ﺟﺰﺀ ١٦ ﻣﺎﺩﮤ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎﺩﮤ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻭ ﻟﻐﻮ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ ﺟﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﮥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (١٣) ﻣﺆﺭﺥ ۱۴/۱۲/۱۳۹۸ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ (۴) ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ...

ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ ﻧﻤﻮﻧﻮﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ : مصوبۀ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۱۰) تاریخ ۲-۴-۱۳۹۹: ﺣﮑﻢ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۱۰۰۶) تاریخ ۴-۵-۱۳۹۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-05-11 | 1399|59|الف|HD2756.2.A3|رساله | بیشتر...

"ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ ﻧﻤﻮﻧﻮﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﮥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (۱۰) ﻣﺆﺭﺥ ۲/۴/۱۳۹۹ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ (۵) ﻓﺼﻞ ﻭ (۵۵) ﻣﺎﺩه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این اساسنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۵۵ ماده به ...

مقررۀ تنظیم مدیریت سرمایه گذاری عامه : ﻣﺼﻮﺑﮥ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماﺭﻩ (۱۸) ﺗﺎﺭﯾﺦ ۳-۶-۱۳۹۹: ﺣﮑﻢ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۱۸۰۹) تاریخ ۲۱-۷-۱۳۹۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-08-10 | 1399|729|م|HC420.E44|رساله | بیشتر...

"ﻣﻘﺮﺭﮤ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻋﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﮥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (١٨) ﻣﺆﺭﺥ ۳/٦/۱۳۹۹ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ (۱۰) ﻓﺼﻞ ﻭ (۵۲) ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻨﻈﻮﺭﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡ."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۵۲ ماده ...

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ: : ﻣﺼﻮﺑﮥ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماﺭﻩ (۳۵) تاریخ۱۳/۱۲/۱۳۹۹: ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (۱۷۴) ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۴/۱۲/۱۳۹۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1400-01-18 | 1400|299|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

" ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ ﺍﺯ ﺣﮑـﻢ ﺟﺰﺀ ١٦ ﻣﺎﺩﮤ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎﺩﮤ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺟﻨاﺱ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﮥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (٣٥) ﻣﺆﺭﺥ ١٣/١٢/١٣۹۹ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬـﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ (٥) ﻓﺼﻞ ﻭ (٢٦) ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍ ...