صفحه/نتیجه

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۵۹ تاریخ ۱۵-۳-۱۳۶۵ در باره تعدیلات در قانون منع احتکار /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-31 | 1365|48|ف|HG6015|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به تاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظورتشدید مبارزه علیه احتکار تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hg6015_fay48_1365_n616_dari_title2.pdf ...

طرح تعدیل مواد سی وهفتم وچهل وهشتم اساسنامۀ شرکت سهامی مختلط مرکز انکشاف صنایع دستی منتشره شماره (۷۵۷) مورخ ۱۶ قوس سال ۱۳۷۰ جریده رسمی : مصوبۀ شورای وزیران ج، ا شماره ۴۸۱ تاریخ ۲۸-۱۱-۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1371-01-17 | 1371|43|ط| HD3616.A34|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران ج،ا تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_hd3616_a34_toy43_1371_n765_dari_title5.pdf ...

قانون منع احتکار : فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۳۳۵(تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-01-31 | 1374|29|ق|HG6015|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مقدار ذخیره و نورمهای مجاز-- فصل سوم تعقیب عدلی-- فصل چهارم احکام جزائی. acku_risalah_hg6015_qaaf29_1374_n773_dari_title2.pdf ...

مقرره تأسیس بانکهای سکتور خصوصی دولت اسلامی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-08-25 | 1373|74|م|K1066|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیلات اداره-- فصل چهارم مکلفیت های امور مالی و حسابی-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_K1066_meem74_1373_n771_dari_title5.pdf ...

مقررۀ حکمیت تجارتي /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-06-31 | 1374|74|م|KNF920|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومي-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم طرز بررسي و حل اختلافات وارده-- فصل چهارم اندازه حق العمل اداره حکمیت تجارتي-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf920_meem74_1374_n779_dari_title4.pdf ...

قانون رهنماي معاملات : دولت اسلامی افغانستان صدارت عظمی اداره امور مصوبه درمورد قانون رهنمای معاملات: فرمان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان شماره ۳۴۳ تاریخ ۱۹-۹-۱۳۷۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|29|ق|HB701|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز ایجاد رهنماي معاملات-- فصل سوم حقوق و وجایب رهنماي معاملات-- فصل چهارم احکام نهايي. "به ملاحظه مصوبه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۱۵/۵/۱۳۷۴ صدارت عظمی قانون رهنمایی معاملات را که بداخل چهار فصل و بیست ونه ماده از ...

فرمان رئیس دولت اسلامي افغانستان شماره: (۲۰۲) تاریخ ۱۱-۶-۱۳۷۴ در مورد استفاده از معادن و فروش مواد معدني کشور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|48|ف|TN802|رساله | بیشتر...

"در جمهوري اسلامي افغانستان معادن کشور از جمله ملکیت دولت است، بناءً بمنظور استخراج فني از معادن، ایجاد تسهیلات در فروش مواد معدني مانند"-- از روی متن فرمان. ۱۰ شماره. acku_risalah_tn802_fay48_1374_n781_dari_title3.pdf ...

اساسنامۀ شرکت سهامي و تجارتي آریانا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|52|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امورمالي و حسابي-- فصل پنجم فصل پنجم احکام نهائي. acku_risalah_knf2720_alif52_1374_n781_dari_title10.pdf ...

طرح تعدیل در اساسنامۀ شرکت سهامی هوتل کانتیننتال /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|49|ط|HD2971|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd2971_toy49_1374_n781_dari_title13.pdf ...