صفحه/نتیجه

قانون منع احتکار : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره (۲۹) تاریخ ۲۵-۶-۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-07-18 | 1421|89|ق|HG6036|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم مقدار ذخیره و معیار های مجاز—فصل سوم تعقیب عدلی—فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hg6036_qaaf89_1421_n794_dari_title4.pdf ...

قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی افغانستان : فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۲۶) تاریخ ۱۰/۲/۱۳۷۴ درباره توشیح قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی دولت اسلامی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-02-16 | 1374|29|ق|KNF3202|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ارگانهای مسئول-- فصل سوم مراحل منظوری سرمایه گذاری-- فصل چهارم امتیازات، معافیت ها و مساعدت ها-- فصل پنجم مکلفیت های سرمایه گذار و تشبث منظور شده--فصل ششم وظایف مشخص اداره--فصل هفتم حل منازعات--فصل هشتم احکام ...

مقرره تجارت داخلی وخارجی اتحادیه پیشه وران جمهوری افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران ج.ا شهرکابل شماره ۱۸۷ تاریخ ۵-۵-۱۳۶۸ در مورد مقرره تجارت داخلی و خارجی اتحادیه پیشه وران جمهوری افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-09-15 | 1368|74|م|HD2421|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان مراتب آتی را تصویب مینماید"-- از روی متن مصوبه. acku_risalah_hd2421_meem74_1368_n705_dari_title5.pdf ...

قانون ادویه جنریک : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۸-۴-۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-15 | 1361|293|ق|R746.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_r746_a34_qaaf293_1361_n513_dari_title1.pdf ...

قانون درملتونها : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۸-۴-۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-15 | 1361|299|ق|R746.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_r746_a34_qaaf299_1361_n513_dari_title2.pdf ...

مقرره درملتونها : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-15 | 1361|744|م|R746.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_r746_a34_meem744_1361_n513_dari_title4.pdf ...

اساسنامۀ تصدی تولید مواد ساختمانی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۲۵ تاریخ ۱۹-۵-۱۳۶۴ در مورد اساسنامۀ تصدی تولید مواد ساختمانی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-15 | 1366|52|ا|K891.B8|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_k891_b8_ ...

قانون کوپراتیفها : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره تصویب قانون کوپراتیفها شهر کابل۹/۱۲/۱۳۶۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-12-29 | 1360|299|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تاسیس و ثبت کوپراتیف و اتحادیه کوپراتیفها، فصل سوم: عضویت، حقوق و وجایب اعضای کوپراتیف و اتحادیه گوپراتیفها، فصل چهارم: دارایی و امور مالی، فصل پنجم: ارگانهای رهبری، اداری و کنترولی کوپراتیفها و اتحادیه کوپر ...

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلاتبی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۶۰) تاریخ ۱۳۶۵/۷/۲ درباره الحاق جمهوری دموکراتیک افغانستان به میثاق بین المللی کانتینرهای محفوظ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-09-30 | 1365|48|ف|KZ3410|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم تشکیل--فصل سوم اهداف وظایف اداره--فصل چهارم ترتیب اجراآت مصالحه درمنازعات مالی--فصل پنجم ترکیب رسیدگی منازعات توسط اداره قضایای دولت--فصل ششم اجرای قرار--فصل هفتم کنترول ازقانونی بودن قرار--فصل هشتم احکام نهای ...

اساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر (۲) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره(۱۹۹) تاریخ ۱۳۶۴/۹/۲۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-09-30 | 1365|52|ا|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سرمایه وامورمالی--فصل سوم ارگانهای اداری--فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی--فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس--فصل ششم تجدید سازمان ،انحلال وتصفیه--فصل هفتم احکام نهایی. "درمورد اساسنامه تصدی ترانسپورتی ...