صفحه/نتیجه

اساسنامۀ تصدی تجارتی پرچون فروشی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۲۳) تاریخ ۱۹/ ۵/ ۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-31 | 1366 |52|الف|K884.A5|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری—فصل چهارم وظایف و صلاحبت های تصدی—فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_k884_a5_alif52_1366_n636_dari_title3.pdf ...

اساسنامۀ تصدی پشم : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۶) تاریخ ۲۵/ ۱/ ۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-31 | 1366 |58|الف|HD9904.A72|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری—فصل چهارم وظایف و صلاحبت های تصدی—فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_hd9904_a72_alif58_1366_n636_dari_title5.pdf ...

قرار داد شماره ۶۴۰ شهر کابل تاریخ ۱۹۶۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-07-25 | 1343|42|ق|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

این قرارداد با ادامه مادۀ ۱۳-۲۱ در شماره ۱۴: شماره مسلسل ۱۴-- ماده ۲۲-۲۷ در شماره ۱۵: شماره مسلسل ۱۵ – ماده ۲۸-۳۸ در شماره ۱۶: شماره مسلسل ۱۶ تحت عنوان: قرار داد شماره ۶۴۰ شهر کابل تاریخ ۱۹۶۲ به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_6_s65_qaaf42_1343_n13_dari_tit ...

اساسنامۀ شرکت سهامی مختلط مرکز صنایع دستی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۳۵۷ تاریخ ۶/ ۸/ ۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-09-16 | 1370|56|الف|HD3616.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم سرمایه—فصل سوم تشکیل —فصل چهارم امور مالی و حسابی--فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_hd3616_a34_alif56_1370_n757_dari_title2.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره ۳۷ تاریخ ۲۶/ ۹/ ۷۶ / : فرمان (۳۷) در مورد تعدیل و ایزاد ماده ۶ قانون رهنمایی معاملات امارت اسلامی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-09-10 | 1376|48|ف|HB701|رساله | بیشتر...

این فرمان درباره قانون رهنمای معاملات است. acku_risalah_hb701_fay48_1376_n785_dari_title4.pdf ...

قانون رهن اموال منقول در معاملات بانکی : شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان مشرانو جرگه دارالانشاء مصوبۀ مشرانو جرگه شماره (۱۰۹) تاریخ ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۸: ولسی جرگه مصوبۀ شماره مسلسل (۱۲۶) تاریخ تصویب ۱۸/ ۱/ ۱۳۸۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۰) تاریخ ۱۰/ ۳/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-05-15 | 1388|24|ق|K4431|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم انشای حق رهن و اثرات آن—فصل سوم اثرات رهن بر اشخاص ثالث—فصل چهارم انتقالات—فصل پنجم آثار عدم تادیه یا عدم اجراء—فصل ششم نقش محکمه و حق حمایت—فصل هفتم احکام متفرقه. acku_risalah_k4431_qaaf24_1388_n990_Dari_tit ...

قانون رهن اموال غیرمنقول در معاملات بانکی : شورای ملی افغانستان مصوبۀ شماره مسلسل (۱۲۷) تاریخ تصویب ۱/ ۲/ ۱۳۸۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۷) تاریخ ۱۸/ ۳/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-05-15 | 1388|99|ق|K4431|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم انشای حق رهن و اثرات آن—فصل سوم اثرات رهن بر اشخاص ثالث—فصل چهارم انتقال وجایب و التزامات—فصل پنجم آثرات عدم تادیه و عدم اجراء—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_k4431_qaaf99_1388_n990_Dari_title2.pdf ...

مقرره ذخایر احتیاطی غله جات و نباتات ریشه دار : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۹) تاریخ ۲۰/ ۷/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-07-25 | 1388|74|م|K3626|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم ایجاد ذخایر احتیاطی و استفاده از آن—فصل سوم تدارک غله جات—فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_k3626_meem74_1388_n998_dari_title1.pdf ...

قانون رهنمای معاملات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-05-15 | 1420|99|ق|HB701|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم طرز ایجاد رهنمای معاملات—فصل سوم حقوق و وجایب رهنمای معاملات—فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_hb701_qaaf99_1420_n786_dari_title2.pdf ...

فیصلۀ شماره (۳۶) مورخه ۲ عقرب ۱۳۵۸ شورای انقلابی مبنی بر تصویب ضمیمۀ شماره یک قانون کوپراتیف منتشره جریده رسمی شماره (۴۲۸) مورخه ۱۶ جوزای ۱۳۵۸ : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-08-30 | 1358|96|ف|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۲-۸-۱۳۵۸ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصلۀ شماره « ۳۶ » مورخه ۲-۸-۱۳۵۸ ضمیمه شماره یک قانون کوپراتیف منتشره جریده رسمی شماره « ۴۲۸ » « ۱ ...