صفحه/نتیجه

ضمیمۀ قانون تشویق سرمایه گذاری خصوصی خارجی و داخلی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-07-18 | 1346|825|م|HG5720.6.A3|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون سرمایه گذاری خصوصی خارجی و داخلی، در شماره ۲۳: شماره مسلسل ۷۲ (۱ حوت ۱۳۴۵) به نشر رسیده. acku_risalah_hg5720_6_a3_meem825_1346_n90_dari_title2.pdf ...

فرمان ۳۰۲۰ مورخ ۴ میزان ۱۳۴۶ صدارت عظمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-07-18 | 1346|486|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_fay486_1346_n90_dari_title3.pdf ...

اساسنامۀ اتحادیه صادرکننده گان قالین : فرمان شماره ۲۸۶۸ مورخه ۲۴- ۶- ۴۶ دارالانشای مجلس عالی وزراء

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-07-30 | 1346|567|الف|HD3616.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd3616_a34_alif567_1346_n91_dari_title1.pdf ...

اساسنامه مؤسسه د باختر افغان الوتنه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1347-06-16 | 1347|59|ا|HG9972.9972.4|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارگان تشکیلات-- فصل سوم انحلال و تصفیه-- فصل چهارم مواد متفرقه. ضمیمه این قانون تحت عنوان ضمیمه شماره (۱) اساسنامه موسسه د باختر افغان الوتنه، در شماره ۱۰: شماره مسلسل ۴۳۳ به نشر رسیده. acku_risalah_hg9972 ...

اساسنامۀ دستگاه لبنیات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-02-31 | 1348|525|ا|HD9720-9975|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارگان تشکیلاتی-- فصل سوم اعلان و تصفیه-- فصل چهارم قسمت متفرقه acku_risalah_hd9720_9975_alif525_1348_n132_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ مؤسسۀ انکشاف تربیۀ زنبور عسل : تصویب نمبر (۲۲۲) مورخ ۱۹ حمل ۱۳۴۸ مجلس وزراء راجع به اساسنامه های تصدی لبنیات و زنبور عسل

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-02-31 | 1348|99|ت|HD9438.B44-.B444|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارگان تشکیلات موسسه-- فصل سوم ا انحلال و تصفیه-- فصل چهارم قسمت متفرقه. acku_risalah_hd9438_b44_b444_tay99_1348_n132_dari_title1.pdf ...

اساسنامه بانک انکشاف زراعتی افغانستان : فرمان نمبر (۲۹۴۷) تاریخ ۴۸-۱۱-۲ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-11-22 | 1348|99|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف و صلاحیت-- فصل سوم تاسیس-- فصل چهارم اورگان بانک-- فصل پنجم مجمع عمومی سهمداران-- فصل ششم شورای عالی-- فصل هفتم هیأت عامل-- فصل هشتم هیأت نظار-- فصل نهم قواعد مالی-- فصل دهم مواد نهائی. acku_risala ...

اساسنامۀ نساجی بلخ : فرمان نمبر۲۳۹۰ مورخ ۲-۸-۱۳۴۹ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-29 | 1349|95|د|DS357.5|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم انحلال و تصفیه-- فصل پنجم مواد متفرقه. acku_risalah_ds357_5_daal95_1349_n181_dari_title1.pdf ...

مقررات کوپراتیف ها انجمن های تعاونی : تصویب نمبر ۱۵۱۹ مورخه ۳۰/۶/۵۱ مجلس عالی وزراء

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-09-15 | 1351|74|م|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd1486_a27_meem74_1351_n225_dari_title1.pdf ...