صفحه/نتیجه

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره تعدیل ماده بیستم قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی شهر کابل مورخ ۱۹/ ۸/ ۱۳۶۲ /

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1362-09-30 | 1362|99|ف|KNF3202|رساله | بیشتر...

هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد. acku_risalah_knf3202_fay99_1362_n546_dari_title3.pdf ...

مقرره مجرایی اموال و وسایط ترانسپورتی تلف شده و اتخاذ تدابیر در زمینه کاهش تلفات حین انتقال محمولات : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۳۶۴- ۳ تاریخ ۲۷/۸/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-30 | 1367|73|م|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت های ارگانهای امنیتی-- فصل سوم مکلفیت های ارگانهای محلی-- فصل چهارم مکلفیت های موسسات ترانسپورتی-- فصل پنجم ترتیب مجرایی اموال، وسایط تلف شده و یا خساره دیده توسط دشمن-- فصل ششم احکام نهایی. شورای وزیرا ...

مقررات جوازنامه تجار ومؤسسات خصوصی خارجی درافغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-08-29 | 1344|74|م|HJ2154.6|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hj2154_6_meem74_1344_n40_dari_title1.pdf ...

موافقت نامه بین حکومت پادشاهی افغانستان وحکومت جمهوری اسلامی پاکستان به منظور تنظیم عبورومرور اموال ترانزیتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-03-28 | 1345|82|م|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

acku_risalah_he269_6_a2_meem82_1345_n56_dari_title1.pdf ...

پروتوکول در باره حمل ونقل اموال توسط لاری ها منضمه موافقت نامه ترانزیتی منعقده ۱۱ حوت ۱۳۴۳ مطابق ۲ مارچ ۱۹۶۵ بین حکومت پادشاهی افغانستان وحکومت جمهوری اسلامی پاکستان/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-04-18 | 1345|42|پ|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این منضمه در یافت نگردید. acku_risalah_he269_6_a2_pay42_1345_n57_dari_title1.pdf ...

ضمیمه درباره مراسم گمرکی ودیگر مراسم بر موافقت نامه ترانزیت بین حکومت پادشاهی افغانستان وحکومت جمهوریت اسلامی پاکستان منعقده ۱۱ حوت ۴۳، مطابق ۲ مارچ ۱۹۶۵ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-04-18 | 1345|82|ض|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

۷ شماره. قانون اصلی این ضمیمه در یافت نگردید. acku_risalah_he269_6_a2_zwaat82_1345_n57_dari_title2.pdf ...

کنوانسیین تصفیه منازعات سرمایه گذاری بین دول و اتباع سایر دول /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-18 | 1345|926|ک|HG5720.6.A3|رساله | بیشتر...

شامل۱۰ فصل میباشد: فصل اول اداره بین اللمللی منازعات سرمایه گذاری-- فصل دوم صلاحیت اداره-- فصل سوم مصالحت-- فصل چهارم حکمیت-- فصل پنجم تبدیلی ورد مصلحین وحکما-- فصل ششم مصارف مصالحت یا حکمیت-- فصل هفتم محل جریان مصالحت وحکمیت-- فصل هشتم اختلاف نظر بین دول ...

اساسنامۀ مؤسسه بایسکل سازی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-02-15 | 1346|57|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل ميباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوهم سرمايه-- فصل سوم ارګان تشکيلاتی—فصل چهارم انحلال و تصفيه – فصل پنجم متفرقه. شامل ۱۵ شماره ميباشد. acku_risalah_knf13_alif57_1346_n78_dari_title.pdf ...

فرمان شماره (۴۶۰ ــ ۱۸۸۳) مورخ ۷ سنبله ۱۳۴۶ حضور شاهانه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-06-17 | 1346|435|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_fay435_1346_n86_dari_title1.pdf ...

قانون منع احتکار /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-06-17 | 1346|29|ق|HG4528|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hg4528_qaaf29_1346_n87_dari_title3.pdf ...