صفحه/نتیجه

قانون استندرد ملی افغانستان : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره مسلسل (۶۹) تاریخ فیصله ۲۱/ ۸/ ۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱۲) تاریخ ۲/ ۱۱/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-03-11 | 1392|252|ق|JF1525.P7|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم وظایف وصلاحیت های ادارۀ ملی ستندرد – فصل سوم تفتیش و کنترول اموال – فصل چهارم ممنوعیت ها ومؤیدات – فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_jf525_p7_qaaf252_1392_n1107_dari_title1.pdf ...

مقررۀ مراکز صحی خصوصی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷) تاریخ ۱۸-۲-۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-05-21 | 1391|78|م|RA541.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ایجاد مراکز صحی خصوصی-- فصل سوم استخدام-- فصل چهارم کمیسیون ها – فصل پنجم مکلفیت های مراکز صحی خصوصی – فصل ششم احکام تأدیبی – فصل هفتم احکام متفرقه. acku_risalah_ra541_a3_meem78_1391_n1084_dari_title1.pdf ...

قانون اتاق تجارت واحد افغانستان : شورای ملی افغانستان مصوبۀ شماره مسلسل ۱۴۴ تاریخ تصویب ۸-۶-۱۳۸۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲۸) تاریخ ۴-۸-۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1388-08-20 | 1388|222|ق|HD3616.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وصلاحیت های اتاق تجارت-- فصل سوم ثبت انجمن ها واتحادیه های سکتوری-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hd3616_a34_qaaf222_1388_n1002_dari_title1.pdf ...