صفحه/نتیجه

قانون نمایندگی تجارتی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی طرح قانون نمایندگی تجارتی شماره (۱۱۲) تاریخ فیصله ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۲: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۱۷/ ۱/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-04-30 | 1393|982|ق|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم اثرات نمایندگی – فصل سوم وجایب صاحب معامله – فصل چهارم اختتام نمایندگی – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf914_31956_qaaf982_1393_n1140_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ شرکت سهامی افغان تیلی کام : مصوبۀ حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اساسنامۀ شرکت سهامی افغان تیلی کام شماره (۲۱) تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-07-16 | 1384|454|الف|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم هداف شرکت—فصل سوم امور مالی شرکت—فصل چهارم تشکیلات شرکت—فصل پنجم انحلال وتصفیه حسابات شرکت —فصل ششم انتقال سهام شرکت—فصل هفتم حال منازعات – فصل هشتم احکام متفرقه. "اساسنامۀ شرکت سهامی افغان تیلی کام بداخ ...

مقررۀ معاینه خانه ها : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ ۲۰/ ۵/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-06-26 | 1393|324|م|RA990.A3|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم ایجاد معاینه خانه ها – فصل سوم مکلفیت ها – فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_ra990_a3_meem324_1393_n1148_dari_title2.pdf ...

قانون قرار دادهای تجارتی و فروشی اموال : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره مسلسل (۱۲۷) تاریخ فیصله ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۳: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۳) تاریخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-07-28 | 1393|944|ق|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

شامل هجده فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم عناصر اساسی قرارداد – فصل سوم اعتبار و اثر قرارداد ها – فصل چهارم مراحل رسمی، شرایط و حقوق – فصل پنجم اجرای قرارداد ها – فصل ششم اصول تفسیر قرارداد – فصل هفتم تعدیل و انتقال قانونی قرارداد ها – فصل هشتم ...

قانون اتاق تجارت و صنایع افغانستان : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره مسلسل (۳۰) تاریخ فیصله ۲۶/ ۱/ ۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح، قانون اتاق تجارت و صنایع افغانستان شماره (۸۳) تاریخ ۲۶/ ۷/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-08-22 | 1391|227|ق|HF3770.6|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم وظایف وصلاحیت های اتاق – فصل سوم ثبت انجمن ها واتحادیه های سکتوری – فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hf3770_6_qaaf227_1391_n1091_dari_title1.pdf ...

قانون منع احتکار : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره مسلسل (۷۳) تاریخ فیصله ۸/ ۹/ ۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون منع احتکار شماره (۱۱۳) تاریخ ۲/ ۱۱/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-12-15 | 1391|823|ق|HG6063|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم کمیسیون ها – فصل سوم مکلفیت های اشخاص – فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_hg6063_qaaf823_1391_n1098_dari_title1.pdf ...

اساسنامه صندوق وجهی انکشاف زراعتی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اساسنامه صندوق وجهی انکشاف زراعتی شماره (۳۳) تاریخ ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-12-28 | 1391|525|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم امور مالی – فصل سوم تشکیلات وظایف وصلاحیت ها – فصل چهارم دوره انتقالی – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_s471_a3_alif525_1391_n1099_dari_title3.pdf ...