صفحه/نتیجه

قانون نشانه های جغرافیایی محل تولید : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۳۷ تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-05-26 | 1394|29|ق|KNF920|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم نشانه های جغرافیایی محل تولید – فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_knf920_qaaf29_1394_n1178_dari_title1.pdf ...

قانون حمایت اسرار تجارتی و صنعتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان د مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۶۹) تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-08-01 | 1395|238|ق|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اسرار تجارتی و صنعتی و حمایت آن ها-- فصل سوم رسیدگی به تخلفات-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf914_31956_qaaf238_1395_n1233_dari_title1.pdf ...

قانون تجارت خارجی کالاها : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۷۰) تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-08-01 | 1395|223|ق|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اصول عمومی تجارت خارجی کالاها-- فصل سوم تدابیر تجارتی-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf914_31956_qaaf223_1395_n1233_dari_title2.pdf ...

قانون حمایت طرح ساخت مدارهای یکپارچه : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۷۵) تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-08-01 | 1395|252|ق|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حمایت و ثبت-- فصل سوم حقوق انحصاری طرح ساخت-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_knf914_31956_qaaf252_1395_n1233_dari_title3.pdf ...

قانون تصدی : فرمان شماره (۴۵۶) مورخه ۲۰/۴/۱۳۵۳ مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-05-15 | 1353|22|ق|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم صلاحیت و وظایف-- فصل چهارم امور مالی و بیلانس-- فصل پنجم انحلال و تصفیه تصدی acku_risalah_hc417_qaaf22_1353_n279_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ مؤسسه انحصار دولتی : فرمان شماره (۴۵۸) مورخه ۲۰-۴-۱۳۵۳ مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-05-31 | 1353|52|ا|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارکان تشکیلاتی-- فصل سوم هیات نظاز، صلاحیت و وظایف آن-- فصل چهارم امور مالی و بیلانس تصدی انحصار دولتی-- فصل پنجم انحلال و تصفیه تصدی انحصار دولتی-- فصل ششم مسائل متفرقه تصدی انحصار دولتی. acku_risalah_hc4 ...

اساسنامۀ کابل هوتل /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-06-17 | 1346|52|ا|TX911.3.M27|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوه: فصل اول عنوان و مرام مؤسسه-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم ارگان تشکیلاتی-- فصل چهارم انحلال و تصفیه-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalha_tx911_3_m27_alif52_1346_n87_dari_title4.pdf ...

اساسنامۀ د هلمند د پنبی او نباتی غوړیو مؤسسه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-06-31 | 1346|22|ا|HD9720-9975|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوه: فصل اول عنوان و مرام—فصل دوم—فصل سوم—فصل چهارم—فصل پنجم قسمت متفرقه. acku_risalah_hd9720_9975_alif22_1346_n88_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ شرکت سهامی ساختمانی : فرمان شماره (۵۵۳) مورخ ۷ سرطان سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-12-18 | 1354|48|ف|K891.B8|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم سرمایه و اسهام-- فصل سوم اورگان تشکیلاتی-- فصل چهارم امور حسابی و بیلانس-- فصل پنجم قرار داد های ساختمانی-- فصل ششم مراقبت و بررسی حسابی-- فصل هفتم تسلیم دهی و تصفیه حساب-- فصل هشتم انحلال و تصفیه-- فصل نه ...