صفحه/نتیجه

تصدی انتقال اموال ترانزیتی : فرمان نمبر (۱۴۰) مورخه ۲۹-۱-۱۳۵۳ صدارت عظمی ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-03-01 | 1353|64|ت|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول مرتم تصدی-- فصل دوم تشکیل تصدی-- فصل سوم انحلال و تصفیه-- فصل چهارم قسمت متفرقه. acku_risalah_he269_6_a2_tay64_1353_n273_dari_title2.pdf ...

قانون سرمایه گزاری خصوصی داخلی و خارجی : فرمان شماره (۳۰۲) مورخه ۱۳۵۳-۳-۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-03-30 | 1353|25|ق|KNF920|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf920_qaaf25_1353_n275_dari_title1.pdf ...

فرمان نمبر (۳۱۰) مورخه ۴-۳-۱۳۵۳ صدارت عظمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-03-30 | 1353|42|ف|HC417|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hc417_fay42_1353_n275_dari_title3.pdf ...

قانون مشارکت عامه و خصوصی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲) تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۵: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰۳) تاریخ ۱۱/۶/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-17 | 1395|28|ق|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت های ادارات-- فصل سوم اصول مشارکت عامه و خصوصی-- فصل چهارم طرح و تطبیق مشارکت عامه و خصوصی-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_knf914_31956_qaaf28_1395_n1228_dari_title3.pdf ...

قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق (کاپی رایت) : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۷۶) تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-24 | 1395|29|ق|Z285.35.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حق پدید آورندگی-- فصل سوم میعاد استفادۀ حق کاپی رایت-- فصل چهارم حقوق نمایش دهنده، تهیه کنندۀ فونوگرام و مؤسسۀ پخش کننده-- فصل پنجم چگونگی استفاده از اثر مشترک—فصل ششم تخلفات-- فصل هفتم احکام متفرقه. acku_ris ...

تعلیق برخی از مواد قانون سرمایه گذاری خصوصی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲) تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۵: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰۴) تاریخ ۱۱/۶/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-24 | 1395|78|ت|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این تعلیق تحت عنوان قانون سرمایه گذاری خصوصی، در شماره مسلسل ۸۶۹ (۳۰ قوس ۱۳۸۴) به نشر رسیده. acku_risalah_knf914_31956_tay78_1395_n1230_dari_title3.pdf ...