صفحه/نتیجه

اساسنامۀ د آریانا افغان هوائی شرکت : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۵) تاریخ ۲۴-۱۱-۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-12-23 | 1390|54|الف|TL540.T6|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت های شرکت-- فصل سوم سرمایه و سهام-- فصل چهارم تشکیل شرکت—فصل پنجم امور مالی و حسابی—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_tl540_t6_alif54_1390_n1073_dari_title1.pdf ...

قانون حمل و نقل اموال : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲۵) تاریخ ۳۰-۷-۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-08-16 | 1388|23|ق|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۳۰ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم بارنامه-- فصل سوم مسئولیت های متصدی-- فصل چهارم مسئولیت های فرستنده و گیرنده-- فصل پنجم حقوق و وجایب متصدی—فصل ششم حقوق و ...

موافقتنامۀ ساحۀ آزاد تجارتی جنوب آسیا (SAFTA) : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۱۴۶) تاریخ ۱۳۸۹/۱/۱۷: جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۱۴۲) تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶) تاریخ ۱۳۸۹/۲/۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-02-05 | 1389|92|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامهً به طور خلاصه ذکر شده و ۲۵ ماده به ادامه موافقتنامهً به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem92_1389_n1019_dari_title1.pdf ...

موافقتنامۀ بین دولت های جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان به منظور تنظیم عبور و مرور ترانزیتی از طریق هر دو کشور : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۵۳ تاریخ ۱۳-۶-۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-08-10 | 1390|92|م|DS357.6.P32|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۵۸ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_6_p32_meem92_1390_n1063_dari_title1.pdf ...

قانون ثبت علایم تجارتی: شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان مشرانو جرگه شماره (۱۲۲) تاریخ ۱۰/۳/۱۳۸۸ : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱۱) تاریخ: ۵/۶/۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-06-10 | 1388|222|ق|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم فقرۀ (۱۶) مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، قانون ثبت علایم تجارتی را که توسط مصوبات شماره (۱۳۸) مؤرخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ ولسی جرگه و (۱۲۲) مؤرخ ۱۰/۳/۱۳۸۸ مشرانو جرگۀ شورای ملی بداخل (۵) فصل و (۳۶) ماده تصویب گردیده است، توشیح می دارم."—از ...

پروتوکول (یادداشت تفاهمی) : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح تفاهم نامه عبور لوله های آبگذر میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان شماره ۹۱ تاریخ ۴-۱۰-۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-10-20 | 1390|49|پ|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده. acku_risalah_ds357_5_pay49_1390_n1069_dari_title2.pdf ...

موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری تاجکستان در رابطه به تجارت ترانزیتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۹۳ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-10-20 | 1390|97|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۱۳ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem97_1390_n1069_dari_title4.pdf ...

مقررۀ تدویر نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶) تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-03-02 | 1391|74|م|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تدویر نمایشگاه-- فصل سوم ادارۀ نمایشگاه-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_hc417_meem74_1391_n1078_dari_title2.pdf ...