صفحه/نتیجه

دبلخ نساجی اساسنامه : فرمان نمبر۲۳۹۰ مورخ ۲\۸\۱۳۴۹ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-29 | 1349|28|د|HD9660.T482|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول عنوان و مرام، فصل دوم سرمایه، فصل سوم تشکیلات، فصل چهارم انحلال و تصفیه، فصل پنجم مواد متفرقه "مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره ۲۳۵۳ در جلسۀ تاریخی ۱۸-۸-۴۹ با ملاحظه ورقه عرض شماره ۱۷۳۲ مورخه ۱۲-۸-۴۹ وزارت عدلیه راجع به اساسنامۀ د ...

اساسنامۀ تصدی تورغنډی بندر : فرمان شماره (۶۳۳) مورخ بیست و پنج سرطان سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-09-15 | 1354|59|ا|HE323|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم هئیات نظار-- فصل پنجم امور مالی وبیلانس-- فصل ششم انحلال مؤسسه-- فصل هفتم احکام متفرقه. acku_risalah_he323_alif59_1354_n317_dari_title3.pdf ...

تصویب نمبر ۲۰۱۸ مورخه ۶/۹/۱۳۵۱ دارالنشاء مجلس عالی وزراء صدرات عظمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-09-07 | 1351|99|ت|HG1615|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hg1615_tay99_1351_n224_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ و تشکیل کمیته ملی المپیک دولت جمهوری افغانستان : فرمان شماره (۳۷۴) مورخ هفدهم جوزا سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-06-15 | 1354|58|ا|GV133.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل میباشد: فصل اول(ماده اول)ماده ۱-۲، فصل دوم (تشکیل کمیته ملی المپیک) ماده ۳-۱۰. acku_risalah_gv133_a3_alif58_1354_n313_dari_title2.pdf ...

قانون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان : فرمان (۳۰۴) مؤرخه ۴-۳-۱۳۵۳ صدارت عظمی ښاغلی دوکتو عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-09-16 | 1353|99|ق|HF3770.6|رساله | بیشتر...

از مادۀ سوم الی مادۀ سیزده هم در جریده اصلی موجود نمیباشد. ماده ۱۵ در جریده رسمی موجود نیست. شامل ضمایم میباشد، ضمیمه (۱) در ظرف (۵) مادۀ (اتاق تجارت و صنایع افغانستان)، ضمیمه (۲) در ظرف (۴) مادۀ (دارالانشاء اتاق تجارت و صنایع). acku_risalah_hf3770_6_qaaf ...

قانون بیمه : فرمان نمبر (۹۶۰) مؤرخه ۱۰-۹- ۱۳۵۳ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-09-30 | 1353|22|ق|HG8696.6|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تاسیس وارده-- فصل سوم عقد بیمه-- فصل چهارم پرداخت حق البیمه-- فصل پنجم بدل بیمه-- فصل ششم تعیین موارد مسؤولیت-- فصل هفتم فسخ و بطلان مقاوله-- فصل هشتم مواد متفرقه. acku_risalah_hg8696_6_qaaf22_1353_n289_dar ...

اساسنامهٔ تصدی کارخانهٔ (فابریکهٔ) خانه سازی کابل : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت فوائد عامهٔ امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-11-15 | 1422|526|الف|HD9715.A2|رساله | بیشتر...

"بر اساس تائید ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان، اسناد تقنینی ذیل مربوط وزارت فوائد عامه را توشیح میدارم:"—از روی متن فرمان. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_ris ...

قانون کوپراتیف : فرمان شماره (۸۶۱) مؤرخه ۱۳۵۳-۸-۹ مقام رفیع صدارت عظمی ښاغلی داکتر عبدالمجید وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-09-02 | 1353|28|ق|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

شامل ۱۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اداره انکشاف کوپراتیف ها-- فصل سوم ثبت کوپراتیف-- فصل چهارم عضویت-- فصل پنجم قطع عضویت-- فصل ششم اداره و تشکیلات-- فصل هفتم مجمع عمومی-- فصل هشتم هیئات مدیره-- فصل نهم سرمایه و امور مالی-- فصل دهم حساب و ب ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در باره مقرره بریګاد های کار محصلان و متعلمان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۳۶۴/۳/۶ شماره (۵۷): مقرره بریگاد های کار محصلان و متعلمان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-07-15 | 1364|69|م|HV8242.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ساختار تشکیلاتی بریگاد های کار-- فصل سوم سازمان دهی کار و فعالیت تولیدی اجتماعی و سیاسی در بین اعضاء بریگاد های کار-- فصل چهارم حفاظت و تامین امنیت اعضاء بریگاد های کار-- فصل پنجم تامین شرایط صحی و بهداشتی ب ...

قانون ستندرد ملی افغانستان : فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان شماره (۷۷) تاریخ ۲۵/۶/۱۳۸۹: مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵) تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-06-28 | 1389|259|ق|JF1525.P7|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول قانون ستندرد ملی افغانستان – فصل دوم وظایف وصلاحیت های ادارۀ ملی ستندرد – فصل سوم تفتیش و کنترول اموال – فصل چهارم ممنوعیت ها ومؤیدات – فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_jf1525_p7_qaaf259_1389_n1038_dari_title2.pdf ...