صفحه/نتیجه

ضمیمه نمبر (اول) مقررات خدمات بندری : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-06-31 | 1360|89|ض|K4198|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شمارۀ (۳۰۶۱) در جلسه تاریخی ۸/۶/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۳۷۲) مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقررات خدمات بندری، در شماره فوق العاده: شماره مسل ...

ضمیمه شماره دهم قانون مالیات برعایدات : تعدیل فقره (م) ماده (۱۹) قانون مالیات برعایدات مورخه ۲۹ ثور ۱۳۴۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-08-30 | 1360|89|ض|KNF3573|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۳۰/۶/۱۳۶۰ فیصله شماره (۳۰۶۳) مورخ ۸/۶/۱۳۶۰ شورای وزیران را درباره ضمیمه شماره (۱۰) قانون مالیات بر عایدات مبنی بر تعدیل فقره (میم) ماده (۱۹) قانون مذکور در چهار ماده تائید و تصویب نم ...

مقررهٔ حق الزحمۀ خدمات وسائل ارتباط جمعی و فعالیت های هنری در افغانستان : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ مقررهٔ حق الزحمۀ خدمات وسائل ارتباط جمعی و فعالیت های هنری در افغانستان: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۴۵۸۲) تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-10-02 | 1382|74|م|K1781|رساله | بیشتر...

شامل 3 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حق الزحمۀ-- فصل سوم احکام نهائی. "مقررهٔ حق الزحمۀ خدمات وسائل ارتباط جمعی و فعالیت های هنری در افغانستان که بداخل (۳) فصل و (۹۵) ماده از طرف مجلس عالی وزراء تصویب و از جانب ما به اساس فرمان شماره (۸۰) م ...

مقررۀ حق الزحمۀ فعالیت های علمی- تحقیقی و نشراتی مؤسسات علمی- تحقیقی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ مقررۀحق الزحمۀ فعالیت های علمی، تحقیقی و نشراتی مؤسسات علمی – تحقیقی شماره (۸۲) تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۲: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۴۵۸۳) تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-10-02 | 1382|74|م|K1763|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ارزیابی و طبع آثار-- فصل سوم شرایط و طرز پرداخت حق الزحمۀ-- فصل چهارم احکام نهایی. "مقرره حق الزحمۀ فعالیت های علمی، تحقیقی و نشراتی مؤسسات علمی- تحقیقی که به داخل (۴) فصل و (۵۲) ماده از طرف مجلس عالی وز ...

قانون د افغانستان بانک : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد انفاذ قانون د افغانستان بانک شماره (۶۲) تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-11-30 | 1382|29|ق|K4431|رساله | بیشتر...

شامل ۱۴فصل بوده: فصل اول تأسیس، اهداف و وظایف د افغانستان بانک-- فصل دوم تشکیل و اداره-- فصل سوم امور مالی-- فصل چهارم قسمت پول-- فصل پنجم وظایف و فعالیتهای پولی-- فصل ششم سیاست نرخ و کنترول اسعار-- فصل هفتم روابط د افغانستان بانک با دولت-- فصل هشتم روابط ...

قانون انسداد قاچاق : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ قانون انسداد قاچاق شماره: ۵۵ تاریخ: ۸/۱۰/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|29|ق|HV6250.3 A34|رساله | بیشتر...

"به اساس مصوبهٔ شماره (۳) مؤرخ ۹/۸/۱۴۲۰ هـ.ق شورای وزیران امارت اسلامی افغانستان، انفاذ قانون انسداد قاچاق امارت اسلامی افغانستان را با تائید تعدیلات وارده از جانب هیئت (کمیسیون) مؤظف بداخل (۵) فصل و (۱۰) ماده منظور و توشیح میدارم."—از روی متن ...

ضمیمۀ شماره (۲) مقرره مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی : بوزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-30 | 1359|898|ض|K4025|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۲۶۰۶) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۸/۲۴ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۶۷۴) مورخ ۱۳۵۹/۶/۳۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۱۰ جدول میباشد. مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقررات مصرف مواد سوخت عراده های تر ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۳۲۱ تاریخ ۱۵-۱۲-۱۳۶۵ درمورد استرداد اموال عودت کننده گان /

کابل: افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-25 | 1366|48|ف|HV640.5.A28|رساله | بیشتر...

"هیئت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی ازحکم ماده (۴۴) اصول اساسی واعلامیه جلسه فوق العاده شورای انقلابی مورخه ۱۳-۱۰-۱۳۶۵ در باره مصالحه ملی درجمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hv640_5_ ...

مقرره کسه تصدیهای دولت، شرکتهای دولتی و شرکتهای مختلط : بوزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-11-09 | 1359|74|م|K4447|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۲۶۵۹) در جلسه تاریخی ۱۴/۱۰/۱۳۵۹ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۵۸۲) مورخ ۹/۱۰/۱۳۵۹ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تشکیل، فصل سوم: صلاحیت و وظایف څارنوا ...