صفحه/نتیجه

قانون مالیه مواد استهلاکی : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-31 | 1359|29|ق|K4460|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و قانون مالیه مواد استهلاکی را بداخل دوازده ماده که در جلسه تاریخی ۹-۱-۱۳۵۹ شورای وزیران و در جلسهٔ تاریخی ۱۲ حمل ۱۳۵۹ هیأت رئیسه شورای انقلابی به تصویب ر ...

ضمیمه شماره (۲) مقرره خریداری منتشره شماره (۳۸۳) جریده رسمی مورخ ۵ جدی ۱۳۵۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-03-31 | 1359|89|ض|K884|رساله | بیشتر...

"این ضمیمه بمقصد تامین سرعت عمل، جلوگیری از بیروکراسی بی لزوم و تقویه اعتماد در امور مربوط بخریداری اجناس و تدارك خدمات برای ادارات و تصدیهای دولتی، وضع گردیده است."—از روی متن. مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقررۀ خریداری، در شماره فوق العاده: ...

فرمان رئیس جمهورجمهوری افغانستان شماره ۱۸۶ تاریخ ۲۹/۲/۱۳۷۰ درباره عفو باقیات وسایط ترانسپورت سکتورخصوصی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-30 | 1370|48|ف|HE151|رساله | بیشتر...

"بتاسی ازحکم ماده سی ام قانون تحصیل باقیات، با نظرداشت پیشنهاد شماره (۶۹۵۳-۴) مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۶۹ شورای وزیران ج.ا و بمنظور تحقق مشی انسان دوستانه مصالحه ملی و بخاطرعودت آنعده ازدارندگان وسایط باربری ترانسپورت سکتورخصوصی، عفو باقیات ترافیکی، مالیات مستوف ...

فرمان رئیس جمهورجمهوری افغانستان شماره ۲۹۶ تاریخ ۹/۳/۱۳۷۰ درباره معافیت باقیات مالیه اراضی وجرایم ناشی از آن /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-30 | 1370|48|ف|HJ4163|رساله | بیشتر...

"به اساس مصوبه شماره (۳۲) مورخ ۹/۲/۱۳۷۰ شورای وزیران جمهوری افغانستان وبمنظور تقویه بنیه مالی زمینداران ومساعدت عملی به آنها معافیت باقیات مالیه اراضی زمینداران و جرایم ناشی از آن که الی سال ۱۳۶۹ بشمول سال ۱۳۶۹ به ذمت آنان باقی مانده مطابق حکم ماده س ...

اساسنامه تصدی صناعتی محابس وزارت امور داخله : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۸۳) ۲۱ر۱۲ر۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-12-29 | 1364|52|ا|K5524|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۶-۱، فصل دوم (سرمایه و امور مالی) ماده ۲۴-۷، فصل سوم (ارگانهای اداری) ماده۳۴-۲۵، فصل چهارم (وظایف و صلاحیت های تصدی) ماده ۴۰-۳۵، فصل پنجم (امور حسابی راپوردهی و بیلانس) ماده ۴۴-۴۱، فصل ششم (تجدید سازمان ، انحل ...

فرمان تقنینی ۴۷۸۱/۱۲۳۴ تاریخ اول جدی ۱۳۴۴ راجع به معافی محصول ترکه و ازدیاد محصول پوست باکس /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-19 | 1344|48|ف|K4466|رساله | بیشتر...

۲ شماره. "تصویب ۱۵۷۴ و ۱۵۷۵ مورخ ۲۹ قوس ۱۳۴۴ مجلس عالی وزراء در مورد معافی محصول ترکه و ازدیاد محصول پوست باکس که در موقع تعطیل شوری ملی مصادف گردیده بر طبق ماده (۷۷) قانون اساسی دولت منظور است."—از روی متن. acku_risalah_k4466_fay48_1344_n48_dar ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد انتشار بانکنوتهای (پول افغانی) نو. شماره (۱۴۲(تاریخ ۱۴/۷/۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-03-31 | 1382|548|ف|HG230.3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hg230.3_fay548_1382_n808_dari_title1.pdf ...

فرمان تقنینی ۵۵۷۷/۱۵۰۰ تاریخی ۴ حوت ۴۴ راجع به معطلی والغای محصول مواشی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-19 | 1344|482|ف|K4466|رساله | بیشتر...

"بعد از اطلاع بر تصویب شماره ۱۹۰۹ تاریخی دوم حوت ۱۳۴۴ مجلس وزراء دایر برپیشنهاد الغای محصول مواشی و معطل نمودن تحصیل آن حکم نمودیم که تحصیل محصولات مواشی در تمام انحای افغانستان سر از تاریخ نشر این فرمان تقنینی در جریدۀ رسمی معطل قرار داده شود." ...