صفحه/نتیجه

دولت اسلامي افغانستان صدارت عظمي مصوبۀ (۱) ماده ششم مقرره کرایه و سفریه منتشره جریده رسمي (۷۴۵) مورخ ۳۰ جوزاي سال ۱۳۷۰ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|98|د|G151|رساله | بیشتر...

"مجلس عالي وزراء تعدیل مجدد جزء (۱) ماده ششم مقرره کرایه و سفریه منتشره جریده رسمي شماره (۷۴۵) مورخ ۳۰ جوزا سال ۱۳۷۰ را در مجلس مورخ ۶/۶/۱۳۷۴تصویب می نماید"-- از روی متن فرمان. ۲ شماره. acku_risalah_g151_daal98_1374_n781_dari_title9.pdf ...

تعدیل مجدد ماده چهارم اساسنامه بانک رهنی و تعمیراتی : مصوبۀ شورای وزیران ج.ا شماره ۳۷۲ تاریخ ۲۰/ ۸/ ۱۳۷۰ در مورد تعدیل مجدد ماده چهارم اساسنامه بانک رهنی و تعمیراتی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-10-30 | 1370|749|ت|HG3270.6.A7|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hg3270_6_a7_tay749_1370_n760_dari_title6.pdf ...

قانون معادن دولت اسلامی افغانستان : دولت اسلامی افغانستان صدارت عظمي مجلس عالی وزراء (مصوبه) شماره (۲۳۰۳) مورخ ۳۰-۹-۱۳۷۴: فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۳۹۳) تاریخ ۱۶-۱۲-۱۲۷۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1375-01-15 | 1375|29|ق|KNF3344|رساله | بیشتر...

"قانون معادن افغانستان را به داخل پنج فصل و چهل و یك ماده که طي مصوبه شماره (۲۳۰۳) مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۴ مجلس عالی وزراء به تصویب رسیده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. "مجلس عالی وزراء بملاحظه پیشنهاد شماره (۱۴۶۲) مورخ ۱/۸/۱۳۷۴ وزارت عدلیه طرح قا ...

قانون تحصیل باقیات : عبدالحکیم شرعی جوز جانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-29 | 1358|29|ق|K4460|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره ((۱۹۲۵)) در جلسهٔ تاریخی ۲۷/۸/۱۳۵۸ با ملاحظهٔ ورقه عرض شماره ((۲۷۳۵)) مورخ ۲۷/۸/۱۳۵۸ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل 5 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: معافیت ها، فصل سوم: مهلت و قسط، فص ...

مقررات تحصیل باقیات : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-29 | 1358|74|م|K4460|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصلهٔ شماره ((۱۹۴۹)) در جلسهٔ تارخی ۱۱/۹/۱۳۵۸ با ملاحظه ورقه عرض شماره ((۲۸۰۳)) مورخ ۴/۹/۱۳۵۸ وزارت عدلیه مراتب اتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل 5 فصل بوده: فصل اول: عمومیات، فصل دوم: وظایف شعبهٔ مالی، فصل سوم: وظایف شعبه تح ...

ضمیمهٔ شماره (۸) قانون مالیات بر عایدات منتشرهٔ ۲۹ ثور ۱۳۴۴ جریدهٔ رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-11-30 | 1358|89|ض|KNF3573|رساله | بیشتر...

"مواد (۸۸ و۸۹) حصه سوم فصل یازدهم قانون مالیات برعایدات قرار ذیل تعدیل گردید:"—از روی متن. قانون اصلی این ضمیمه در شماره 3: شماره مسلسل 25: تحت عنوان قانون مالیات بر عایدات به نشر رسیده. acku_risalah_knf3573_zwaat89_1358_n445_dari_title1.pdf ...

مقررات تنظیم حسابات بودجوی با د افغانستان بانك : محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-01-16 | 1359|74|م|HJ2154.6|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصلهٔ شماره ((۲۱۲۵)) در جلسه تاریخی ۹-۱-۱۳۵۹ با ملاحظهٔ ورقه عرض شماره (۲۸) مورخ ۵-۱-۱۳۵۹ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: طریق انجام معاملات حسابات، فصل سوم: احکا ...

تعدیل درمواد مقرره کرایه وسفریه منتشره جریده رسمی شماره (۶۶۹) مورخ ۱۵- سرطان ۱۳۶۷: مصوبه شورای وزیران ج. ا شهرکابل شماره- ۳۹۴ تاریخ- ۱۴/۱۲/۱۳۶۹ درمورد تعدیل درمواد مقرره کرایه وسفریه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-15 | 1370|74|ت|G151|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_g151_tay74_1370_n744_dari_title4.pdf ...

مقرره حقوق ، امتیازات ووجایب اعضای مسلکی آرشیف ملی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱/۳/۱۳۶۳: یاد داشت شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان ۱/۳/۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-06-31 | 1363 |74|م|CD965.R8|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۴، فصل دوم (شرایط شمول) ماده ۵-۷، فصل سوم (ترفیع اعضای مسلکی) ماده ۸-۹، فصل چهارم (حقوق و امتیازات اعضای مسلکی) ماده ۱۰-۱۷، فصل پنجم (احکام نهایی) ماده ۱۸-۲۱. acku_rislaha_cd965_r8_meem74_n566_dari_title1.pd ...