صفحه/نتیجه

تعدیل ماده چهارم اساسنامۀ بانک رهنی و تعمیراتی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۱۸۶ تاریخ ۲۲/ ۵/ ۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-15 | 1369|74|ت|HG3270.6.A7|رساله | بیشتر...

اساسنامه اصلی این تعدیل دریافت نگردید. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_hg3270_6_a7_tay74_1369_n730_dari_title5.pdf ...

مقرره حق الزحمه فعالیت های علمی، تحقیقی و نشراتی اکادمی علوم ج،ا. و مؤسسات تحصیلات عالی ملکی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۸۳ تاریخ ۷/۸/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-12-15 | 1369|744|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ارزیابی و طبع آثار-- فصل سوم شرایط و طرز پرداخت حق الزحمه-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_meem744_1369_n736_dari_title2.pdf ...

قانون حقوق وامتیازات اعضای کدرعلمی مؤسسات تربیه معلم و مدارس عالی تعلیمات اسلامی: مصوبۀ جلسۀ دارالانشاء ولسی جرگه شورای ملی جمهوری افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۲۹/۲/۱۳۷۰ : فرمان رئيس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۴۹۳ تاریخ ۱۶/۴/۱۳۷۰ درباره توشیح مصوبۀ شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-08-15 | 1370|29|ق|KNF469|رساله | بیشتر...

: "مطابق به حکم فقره (۲) ماده هفتادو پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، مصوبۀ شورای ملی ج.ا، درمورد قانون حقوق وامتیازات اعضای کدر علمی مؤسسات تربیه معلم و مدارس عالی تعلیمات اسلامی که بداخل (۱۲) ماده درجلسات مورخ ۴/۹/۱۳۶۹ مجلس سنا و ۲۹/۲/۷۰ مجلس ولسی ...

مقرره فند مرکزی جیولوژی جمهوری افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۰۳ تاریخ ۲۹/۵/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-08-30 | 1369|74|م|QE290|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_qe290_meem74_1369_n729_dari_title6.pdf ...

ضمیمه شماره سوم قانون حقوق وامتیازات مجروحین،معلولین وبازمانده گان شهدا : فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره ۱۷۷ تاریخ ۳۰/۳/۱۳۷۲ درباره توشیح ضمیمۀ شماره سوم قانون حقوق وامتیازات مجروحین،معلولین،مفقودین وبازماندگان شهدا

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-07-02 | 1373|89|ض|HV1568|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حقوق وامتیازات مجروحین ومعلولین-- فصل سوم حقوق و امتیازات بازماندگان شهداء ومفقودین-- فصل چهارم مراجع ذیصلاح تصدیق مجروحیت،معلولیت،مفقودیت،اسارت وشهادت-- فصل پنجم احکام نهائی. "باساس پیشنهاد شماره (۱۶) م ...

مقرره تنظیم نورم جایداد های دورانی تصدیهای دولت : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-11-15 | 1361|74|م|HC417|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۶۴۷) درجلسۀ تاریخی ۱۵/۹/۱۳۶۱ با ملاحظه ورقه عرض نمبر (۲۴۹۲) مورخ ۳/۹/۶۱ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: میتود نورم گذاری سرمایه دورانی، فصل س ...