صفحه/نتیجه

ایزاد در ضمیمه شماره (۱) قانون مالیه جواز سیر عراده جات موتوری منتشره جریده رسمی شماره (۶۷۶) مورخ ۲۹ میزان ۱۳۶۷ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۵۱۰) تاریخ ۲۴-۱۲-۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۳۹۷) تاریخ ۹-۳-۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-05-15 | 1368 |94|ا|TL250|رساله | بیشتر...

ضمیمه اصلی این ایزاد تحت عنوان مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۸(مورخ ۶/۳/۱۳۶۷ در باره ضمیمه شماره (۱) قانون مالیه جواز سیر عراده جات موتوری منتشره جریده رسمی شماره (۷) مورخ ۱۵/۲/۱۳۵۲: فرمان رئیس جمهور جمهوریت افغانستان شماره (۳۳۴)تاریخ ۶/۴/۱۳ ...

تعدیل ماده (۱۴) قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورت زمینی منتشره شماره (۴۲۹) مورخ ۳۱ جوزای ۱۳۵۸ جریده رسمی : شورای وزیران جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۱۳) تاریخ ۳-۹-۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان گڼه (۱۲۵۰) تاریخ ۹-۱۰-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-30 | 1367|74|ت|K1358|رساله | بیشتر...

: "مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۱۳) مورخ ۳/۹/۶۷ شورای وزیران جمهوری افغانستان را در باره تعدیل ماده (۱۴) قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورت زمینی توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. ۳ ماده در فرمان ای ...

مقررۀ مصارفاتی شرکت آریانا افغان الوتنه : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۱۸۸) تاریخ ۵-۵-۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-01-15 | 1369|74|م|HJ1320.6|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مصارف-- فصل سوم مصارف غیر مستقیم-- فصل چهارم مصارف مربوط بفعالیت و رقابت تجارتی-- فصل پنجم مصارف آموزش کارکنان—فصل ششم عضویت و حق الع ...

تعدیلات در مواد مقرره تنظیم فعالیت آمرین حسابی واحدهای بودجوی منتشره شماره (۶۸۸) مورخ ۱۵ حمل ۱۳۶۸ جریده رسمی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۴۳۷ تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-06-31 | 1369|74|ت|HJ2154.6|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_hj2154_6_tay74_1369_n724_dari_title5.pdf ...

تعدیل تعلیماتنامه البسه و ضمیمه شماره (۱) آن : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۴۴۰ تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-06-31 | 1369|74|ت|UC485.A3|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. تعلیمات نامه اصلی این تعدیل دریافت نگردید. acku_risalah_uc485_a3_tay74_1369_n724_dari_title6.pdf ...

قانون تصدیهای دولت : مصوبه جلسۀ عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان شماره- ۴۸ مورخ- ۱/۸/۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره-۱۶۵۶ تاریخ- ۱/۱۲/۱۳۶۹ در باره توشیح مصوبۀ شورای ملی جمهوری افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-02-31 | 1370|29|ق|HC417|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبۀ شورای ملی ج- ا را در بارۀ تصویب قانون تصدیهای دولت که در جلسۀ مورخ ۳/۲/۱۳۶۹ ولسی جرگه و جلسات مورخ ۳۰/۷/۱۳۶۹ و ۱/۸/۶۹ مجلس سنا و جلسۀ مورخ ۱۹/۸/۶۹ هیأت مختلط مجلسین شورای ملی ...

لایحۀ صندوق اعانۀ ملی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-06-15 | 1345|29|ل|HC417|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hc417_laam29_1345_n61_dari_title1.pdf ...

تعدیل ماده (سی و یکم) مقرره خریداری منتشره جریده رسمی شماره (۶۶۴) مورخ ۳۱ حمل ۱۳۶۷ : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۴۳۴ تاریخ در مورد تعدیل ماده (۳۱) مقرره خریداری۲۷/۱۲/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-29 | 1369|74|ت|K884|رساله | بیشتر...

" شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید "-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k884_tay74_1369_n731_dari_title6.pdf ...