صفحه/نتیجه

مقرره شورای مشورتی امور تولیدی در مؤسسات دولتی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۲۳۸) تاریخ ۲۶-۸-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-01-31 | 1367|74|م|HV412|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سازماندهی امور-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_hv412_meem74_1367_n664_dari_title5.pdf ...

مصوبۀ شورای انقلابی جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۵) مورخ ۶-۳-۱۳۶۷ در باره ضمیمه شماره (۱۳) قانون مالیات بر عایدات منتشره جریده رسمی شماره (۲۳۲) ۲۹-۲-۱۳۴۴ : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۳۳۰) مورخ ۶-۴-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-04-31 | 1367|68|م|KNF3573|رساله | بیشتر...

"مطابق به حکم فقره (۲) ماده (۷۵) قانون اساسی جمهوری افغانستان. مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان را در باره ضمیمه شماره (۱۳) قانون مالیات بر عایدات که در جلسه فوق العاده مورخ ۶ جوزای ۱۳۶۷ بداخل هفت ماده از طرف شورای انقلابی طی مصوبه شماره (۵) به ت ...

مقرره تنظیم وظایف و فعالیت های شورای هماهنگی حفاظت و بهداشت شرایط کار : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۳۲۴) تاریخ ۱۲ر۱۲ر۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-04-31 | 1367|744|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن. شامل 4 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تشکیل شورای هماهنگی و ارگانهای آن، فصل سوم: وظایف شورای هماهنگی، فصل چهارم: احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_meem744_1367_n670_dari_title ...

مقرره حق الزحمه خدمات وسایل ارتباط جمعی و فعالیت های هنری در جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۶۴) تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۴ در باره مقرره حق الزحمه خدمات وسایل ارتباط جمعی و فعالیت های هنری در جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-05-30 | 1365| 74| م|N72.M28| رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حق الزحمه-- فصل سوم احکام نهایی. شواری وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید. acku_risalah_n72_m28_meem74_1365_dari_title1.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۸۵۹)تاریخ ۵/۸/۱۳۶۷ در باره معافیت جرایم مالیاتی زمین زمت دهقانان و زمینداران /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1409-09-15 | 1367|48 |ف|KNF3670.A311976 |رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3670_a311976_fay48_1367_n679_dari_title1.pdf ...

تعدیل ماده ششم اساسنامه بانك انکشاف صنعتی : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۲۸۵۰ – ۳ تاریخ ۱۳/۵/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-09-15 | 1367|74 |ت |HG1601|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hg1601_tay74_1367_n679_dari_title2.pdf ...

مقرره تنظیم فعالیت امرین حسابی واحد های بودجوی جمهوری افغانستان : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۴۲۹۴- ۳ تاریخ ۷/۷/ ۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-01-15 | 1368|74|م|HJ2005|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف-- فصل سوم صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران تحت فیصله شماره (۲۵۱) در جلسه مورخ ۶ / ۷/ ۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۳۳۰۸) مورخ ۲۵/۶/۱۳۶۷ وزارت عدلیه راجع به مقرره تنظیم فعالیت امرین ...

مقررۀ استفاده از بس های دولتی شهری : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۳۴) تاریخ ۲۶-۸-۱۳۶۶ در مورد مقرره استفاده از بس های دولتی شهری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-15 | 1366|74|م|HE151|رساله | بیشتر...

: شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حقوق و امتیازات راکبین-- فصل سوم مکلفیت ها-- فصل چهارم احکام تادیبی-- فصل پنجم احکام نهایی. شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید "-- از روی متن مصوبه. acku_risalah_he151_meem74_1366_no6 ...

ضمیمه شماره (۳) قانون مکلفیت عمومی عسکری منتشره جریده رسمی شماره (۶۴۴) مورخ ۳۱ اسد ۱۳۶۶ در رابطه به پرداخت حقوق تقاعد سربازان قوای مسلح که حین اجرای وظایف عادی عسکری معیوب، معلول، فوت یا شهید میگردند : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۳۲ تاریخ ۱۴/۹/۱۳۶۸: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۴۴۷ تاریخ ۷/۱۰/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-11-15 | 1368|898|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۳۲) مورخ ۱۴/۹/۶۸ شورای وزیران را در باره ضمیمه شماره سوم قانون مکلفیت عمومی عسکری بداخل دو ماده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مکلفیت ...

مقرره امتیازات پراشوتیست های قوای مسلح ج.ا : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۷۰ تاریخ ۲۲/۷/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-12-15 | 1368|74|م|GV770.2.A34|رساله | بیشتر...

شامل 7 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی، فصل دوم امتیازات، فصل سوم محصلین، مداومین و سربازان پراشوتیست، فصل چهارم اعاشه، فصل پنجم تیم های سپورتی پراشوتی، فصل ششم علایم مشخصه کلاسها و کتگوری های پراشوتی، فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_gv770_2_a34_meem74_1 ...