صفحه/نتیجه

مقرره کمیسیون دایمی کمیته اجرائیوی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان در امور معاونت ها برای اهالی و قبایل کشور : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۳۲) تاریخ ۳/۱۱/۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-03-31 | 1365|744|م|JQ1766|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_jq1766_meem74_1365_n609_dari_title6.pdf ...

مصوبۀ شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۸۱۱ ۲۶/۱۰/۱۳۶۴ در مورد ایجاد کمیسیونهای دایمی شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-04-15 | 1365|68|م|JF1411|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور کار مقدماتی جهت تدویر موثر اجلاسیه های شورای انقلابی ، حل وفصل کیفی مسایلی که در مدت بین دوره های اجلاس شورای انقلابی از طرف هیأت رئیسه آن مورد بررسی قرار میگیرد ، سهمگیری فعالانه وجدی اعضای شورای انقل ...

فیصله هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر لغو قانون تفتیش محاسبات منتشره (۱۵) دلو ۱۳۵۶ : به وزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-20 | 1359|96|ف|HF5627|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۸/۲۹ فیصله شماره (۲۶۰۴) جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۸/۲۴ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان را مبنی بر لغو قانون تفتیش محاسبات منتشره (۱۵ دلو ۱۳۵۶، تائید و تصویب نمود"-- از روی م ...

مقرره مصرف مواد سوخت دستگاه های مولد برق : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۶۸) تاریخ ۲۰-۸-۱۳۶۵ درمورد مقرره مصرف مواد سوخت دستگاه های مولد برق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-15 | 1365|74|م|TN870|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تعیین نورم مصرف مواد سوخت-- فصل سوم ضریب های تزئیدی-- فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. ضمیمه این مقرره تحت عنوان فرمان رئیس دولت انت ...

مقررهٔ تورید، توزیع و استعمال ادویهٔ ضد آفات و امراض نباتي (پستي سایدها) : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|72|م|SB732.54 A34|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ثبت (راجستریشن)-- فصل سوم قیود و محدودیت ها-- فصل چهارم تورید و توزیع-- فصل پنجم ضروریات کیفي—فصل ششم استعمال-- فصل هفتم نظارت (کنترول) بقایا – فصل هشتم احکام نهائی. acku_risalah_sb732_54_a34_meem72_1421_n795 ...

مقررۀ ادارۀ کوپراتیف هاي زراعتي وزارت زراعت و مالداري : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|72|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف اساسي اداره-- فصل سوم سازماندهي فعالیت اداره-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem72_1421_n795_dari_title11.pdf ...

مقررات سروی و تفحص معادن : به وزارت جلیله عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-02-10 | 1352|75|م|KNF3344|رساله | بیشتر...

"مجلس عالی وزرا تحت فیصله شماره ۱۸۳ در جلسه تاریخی ۲۷ر۱ر۱۳۵۲ با ملاحظه ورقه عرض شماره ۴۹۴۷ مورخ ۲۹ر۱۱ر۱۳۵۱ وزارت عدلیه راجع به مقررات سروی و تفحص معادن مراتب اتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. acku_risalah_knf3344_meem75_1352_n235_dari_title2.pdf ...

پروتوکول بین حکومت و ستره محکمه در باره تنظیم امور وثایق و ثبت اسناد : به وزارت جلیله عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-02-25 | 1352|49|پ|KNF2720|رساله | بیشتر...

مجلس وزرا تحت فیصله شماره ۱۸۳ در جلسه تاریخی ۲۷ – ۱ – ۱۳۵۲ باملاحظه ورقه عرض شماره ۵۰۶۹ مورخ– ۱۴ – ۱۲ – ۱۳۵۲ وزارت عدلیه راجع به پروتوکول بین حکومت و ستره محکمه در باره تنظیم امور وثایق و ثبت اسناد آتی را تصویب نمود:--از روی متن. acku_risalah_knf2720_pay4 ...

مقررات ضمایم معاش مامورین و اجیران فنی موسسات نفت و گاز وزارت معادن و صنایع : بوزارت جلیله عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-02-25 | 1352|76|م|K1763|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۲۰۳) در جلسه تاریخی ۱۷ – ۲ – ۵۲ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۹۳) مورخ ۱۶ – ۲ –۱۳۵۲ وزارت عدلیه راجع به مقررات ضمایم معاش مامورین و اجیران فنی موسسات نفت و گاز وزارت معادن و صنایع مراتب آتی را تصویب نمود:--از روی متن. acku_risalah ...