صفحه/نتیجه

مقرره موقتی اعطای مکافات درایوران و کلینران ترانسپورت موتری سکتور دولتی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-06-31 | 1360|74|م|K4025|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شمارۀ «۳۰۵۶» در جلسه تاریخی ۸/۶/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۰۹۲) مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_k4025_meem74_1360_n490_dari_title1.pdf ...

مقررۀ جوایز هنری و ادبی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-07-30 | 1360|74|م|K3778|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۳۰۶۰) در جلسۀ تاریخی ۸/۶/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۹۷۲) مورخ ۱۳/۴/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: ارزیابی آثار، فصل سوم: جوایز، فصل ...

مقررات مکلفیت اتباع خارجی به بیمه عراده جات موتر دار : فرمان شماره ۸۳۲ مورخ ۶ر۴ر۱۳۴۹مقام صدارت عظمی: ع،ج پوهندوی عبدالستار سیرت وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-04-15 | 1349|74|م|HG8015|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۷۷۵) در جلسۀ تاریخی ۱ر۴ر۱۳۴۹ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۱۲) مورخ ۲۳ر۱ر۱۳۴۹ وزارت عدلیه راجع به مقررات مکلفیت اتباع خارجی به بیمه عراده جات موتر دار مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان. ۲ شماره در فرمان این قانون به ...

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره دوم قانون تیلفون /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-03-15 | 1363|48|ف|K4319|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به منظور تنظیم پرداخت محصول مخابراتی تیلفون تصویب می نماید:"—از روی فرمان متن. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون تیلفون، در شماره ۲۵: شماره مسلسل ۷۵ (۲۰ حوت ۱۳۴۵) به نشر رسیده. acku_risala ...

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۵۶) ۲۲-۱۰-۱۳۶۴ در باره تکمیل فرمان مورخ ۲۷-۲-۱۳۶۱ هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره امتیازات اشخاصیکه مفتخر به دریافت نشانهای جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-03-31 | 1365|482a|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به تاسی از حکم ماده (۴۳) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن فرمان. ۳ شماره. acku_risalah_cj5569_fay482_a_1365_n609_dari_title3.pdf ...