صفحه/نتیجه

اساسنامۀ دستگاه ساختمانی تعلیم و تربیه : فرمان شماره (۱۹۵۵) مورخ بیست بیست ویکم جدی سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-05 | 1356|52|ا|K891.B8|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد، فصل اول(تأسیس و مرام) ماده۱، فصل دوم(تشکیـلات)ماده ۲، فصل سوم(صلاحیت و وظایف)ماده ۳-۷، فصل چهارم(امور مالی و بیلانس)ماده ۸-۱۴، فصل پنجم(انحلال و تصفیه تصدی)ماده۱۵-۲۲، فصل ششم(امـور متفـرقه)ماده ۲۳-۳۳. acku_risalah_k891_b8_alif52_1356_n3 ...

قانون تفتیش محاسبات : فرمان شماره (۲۰۳۳) مورخ ششم دلو سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-15 | 1356|29|ق|KJJ1059|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد، فصل اول(احکام عمومی) ماده۱-۷، فصل دوم(انواع و اساسات تفتیش حسابی)ماده ۸-۱۵، فصل سوم(مکلفیت مفتشین)ماده ۱۶-۲۶، فصل چهارم(احکام متفرقه)ماده ۲۷-۳۳. acku_risalah_kjj1059_qaaf29_1356_n389_dari_title1.pdf ...

قـانـون حق الاجرت مــیدان های هوائی تاسیسات و خدمات هوانـوردی ملکی : فـرمـان شماره (۱۷۸۳) مورخ بیست و چهارم قـوس سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهـوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-10-18 | 1356|299|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل۵ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده۱-۵، فصل دوم (حق الاجــرت مـیدان هوائی)ماده۶-۱۵، فصل سوم (معـافیــت)ماده ۱۶-۲۲، فصل چهارم (حق الاجرت مخابره پیغام های هوا نوردی)ماده۲۳-۳۲، فصل پنجم (احکام متفرقـه) ماده ۳۳-۳۵. acku_risalah_knf13_qaaf299_1356_n385 ...

ضمیمه شماره سوم مقرره خریداری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-10-05 | 1356|89|ض|K884.A5|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره خریداری، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۳۸۳ (۵ جدی ۱۳۵۶) به نشر رسیده. acku_risalah_k884_a5_zwaat89_1356_n383_dari_title5.pdf ...

ضمیمه قانون تعیین قیمت و فروش آب برای اراضی تحت بند کجکی و ارغنداب : فرمان تقنینی نمبر (۱۰۸۸- ۴۰۴۱) مؤرخ ۱۲-۱۲-۱۳۴۹ حضور اعلیحضرت معظم همایونی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-15 | 1349|89|ض|K3871.3|رساله | بیشتر...

"تصویب شماره (۳۵۸۷) جلسه مؤرخ ۹ر۱۲ر۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به ضمیمه قانون تعیین قیمت وفروش آب برای اراضی تحت بند کجکی و ارغنداب در باره تثبیت اراضی ما زاد و فروش چقآ به شامل سه ماده و ضمیمه قانون تصفیه ملکیت و مسایل مالیه و قیمت آب اراضی تحت بند کجکی ...

مقـرره خریداری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-10-05 | 1356|49|د|K884.A5|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده۱-۱۸-- فصل دوم (انـواع و اشـکال خـریداری)ماده۱۹-۲۹-- فصل سوم (تـامیـنات)ماده ۳۰-۳۸-- فصل پنجم(احکـام متفـرقه)ماده ۳۹-۵۰. ضمیمه این مقرره تحت عنوان شامل ضمیمه نمبر (۱) مقرره خریداری منتشره شماره (۲۳) سال ۱۳۵۶ جری ...

مقرره ریاست عمومی شئون اسلامی جمهوری دموکراتیک افغانستان : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-15 | 1359|74|م|BL632|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۴، فصل دوم (تشکیل)ماده ۵-۱۰، فصل سوم (وظایف)ماده ۱۱-۱۳، فصل چهارم (احکام متفرقه)ماده ۱۴-۱۸. acku_risalah_bl632_meem74_1359_n471_dari_title1.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-15 | 1359|48|ف|KNF1270|رساله | بیشتر...

"فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر تنظیم معاشات کارگران و اجیران که به غرض توسعه معلومات به خارج کشور اعزام می شوند"-- از روی متن فرمان گرفته شده. "فرمان شماره (۱۳۹۳) مورخ ۱۳۵۹/۹/۲۳ هیأت رئیسه شورای انقلابی ج ...

ضـمیمه نــمبــر (۲) مقرره خریداری منتشره شماره (۶) سال ۱۳۵۹ جریده رسـمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-10-05 | 1356|898|ض|K884.A5|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره خریداری، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۳۸۳ (۵ جدی ۱۳۵۶) به نشر رسیده. acku_risalah_k884_a5_zwaat898_1356_n383_dari_title3.pdf ...

تعدیل فقره دوم ماده ششم ضمیمه نمبر (۲) مقرره خریداری منتشره شماره (۵) سال ۱۳۶۱ جریده رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-10-05 | 1356|74|ت|K884.A5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k884_a5_tay74_1356_n383_dari_title4.pdf ...