صفحه/نتیجه

مقررهٔ تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات اجیران قراردادی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-11-25 | 1420|74|م|K1763|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیم کارکنان قراردادی به ردیف ها-- فصل سوم تثبیت درجه و شرائط ارتقأ-- فصل چهارم مقامات منظور کنندهٔ قرارداد تبدیلی، ارتقای درجه فسخ قرارداد و تقاعد-- فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_hq1063_2_a34_meem74_1 ...

مقررهٔ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-11-25 | 1420|74|م|HQ1063.2 A34|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم منابع ذخیرهٔ تقاعد-- فصل سوم حالات تقاعد و تثبیت حقوق متقاعدین-- فصل چهارم رفع تقاعد و استخدام مجدد کارکن-- فصل پنجم نحوهٔ پرداخت حقوق تقاعد کارکن محبوس—فصل ششم احکام نهایی. acku_risalah_hd5111_a3_meem74_1420 ...

مقررهٔ اضافه کاری کارکنان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-11-25 | 1420|74|م|HD5111 A3|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط و طرز پرداخت اضافه کاری-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_hd5115_6_a3_meem74_1420_n791_dari_title4.pdf ...

مقررهٔ رخصتی تفریحی اضافه از بیست روز مامورین و اجیران قراردادی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|74|م|HD5262|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط استفاده از رخصتی تفریحی اضافه از بیست روز-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_k1763_meem744_1420_n791_dari_title6.pdf ...

مقررهٔ مسؤلیت مالی کارکنان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|744|م|K1763|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم انواع و حدود مسؤلیت های مالی-- فصل سوم ترتیب جبران خسارهٔ مالی-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf1270_meem74_1420_n791_dari_title7.pdf ...

مقررهٔ امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی ساحوی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|74|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط و اندازهٔ پرداخت-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_hd5113_2_meem74_1420_n791_dari_title8.pdf ...

مقررهٔ کار شبانهٔ : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|74|م|HD5113.2|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اندازهٔ مزد کار شبانه-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_knf1270_meem744_1420_n791_dari_title9.pdf ...

مقررهٔ شرائط کارکنان روز مزد : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|744|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت های اداره-- فصل سوم مکلفیت های کارکنان-- فصل چهارم مزد-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_knf1270_meem744a_1420_n791_dari_title10.pdf ...

مقررهٔ استخدام اتباع افغانی در نمایندگی های سیاسی و سازمان های بین المللی مقیم امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|744a|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم استخدام و قرارداد کار-- فصل سوم حقوق و وجائب-- فصل چهارم احکام نهائی acku_risalah_knf1270_meem79_1420_n791_dari_title11.pdf ...

مقررهٔ جبران خساره و ضرر صحی مرتبط به کار : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|79|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط و حالات پرداخت جبران خساره-- فصل سوم طرز تثبیت و تعیین اندازهٔ جبران خساره-- فصل چهارم ذخیرهٔ وجوه جبران خساره و طرز پرداخت-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_lc1043_meem74_1420_n791_dari_title12.pdf ...