صفحه/نتیجه

مقرره جوایز فرهنگی و هنری : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۴۲۹۶- ۳ تاریخ ۷/۷/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-15 | 1367|74|م |N7485|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۲۵۲) در جلسۀ مورخ ۶/۷/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۳۳۱۰) مورخ ۲۵/۶/۱۳۶۷ وزارت عدلیه راجع به مقرره جوایز فرهنگی و هنری مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ارزیابی آث ...

مقرره طرز نگهداری متهمین در توقیف خانه ها : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۳۶۱- ۳ تاریخ ۲۷/۸/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-15 | 1367|74|م|KNF4657|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۱۲) در جلسه مورخ ۲۵/۸/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۴۰۹۴) مورخ ۱۸/۸/۱۳۶۷ وزارت عدلیه در باره طرح مقرره طرز نگهداری متهمین در توقیف خانه ها مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل 6 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی ...

تعدیل ماده هشتم مقرره انستیتوت تحقیقات زراعتی و کادر علمی آن : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۸۳۳- ۳ تاریخ ۱۰-۹-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-15 | 1367|74|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۶۲) در جلسه مورخ ۹/۹/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۴۶۲۷) مورخ ۴/۹/۱۳۶۷ وزارت عدلیه در باره تعدیل ماده هشتم مقرره انستیتوت تحقیقات زراعتی و کادر علمی مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. acku_risalah_knf2720_tay74 ...

اساسنامه تصدی مهندسی و پلانسازی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۸۷۲۴/۶/۱۳۶۶ در مورد اساسنامه تصدی مهندسی و پلانسازی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-15 | 1366|52|ا|TA7|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. " شورای وزیران جمه ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۷۷۰ تاریخ ۲۶/۵/۱۳۶۸ در باره عفو و تخفیف مجازات محبوسان به استقبال هفتادمین سالگرد استرداد استقلال کشور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-06-15 | 1368|48|ف|KNF3800|رساله | بیشتر...

"به استقبال هفتادمین سالگرد استرداد استقلال کشور و در پرتو مشی انسان دوستانه مصالحه ملی با نظر داشت پیشنهاد کمیسیون ملی تدارک تجلیل از بیست و هشت اسد روز استقلال کشور به تاسی از حکم فقره هشت ماده هفتادو پنج قانون اساسی ج.ا، مراتب ذیل منظور میگردد:&qu ...

اساسنامۀ تصدی حفظ و مراقبت و بهره برداری آبرسانی و کانالیزاسیون شهرهای ولایات کشور : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۷۷ تاریخ ۱۷-۶-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-15 | 1366|52|ا|HD1691|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. شورای وزیران جمهوری دمو ...

مقررۀ استفاده از بس های دولتی شهری : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۳۴) تاریخ ۲۶-۸-۱۳۶۶ در مورد مقرره استفاده از بس های دولتی شهری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-15 | 1366|74|م|HE151|رساله | بیشتر...

: شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حقوق و امتیازات راکبین-- فصل سوم مکلفیت ها-- فصل چهارم احکام تادیبی-- فصل پنجم احکام نهایی. شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید "-- از روی متن مصوبه. acku_risalah_he151_meem74_1366_no6 ...

مقرره امتیاز مهارت فنی و انجنیری کارکنان وزارت هوانوردی ملکی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۵۱۳) تاریخ ۲۴-۱۲-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-07-01 | 1368a|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم امتیاز فنی و انجنیری کارکنان-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_meem74_1368_n700_dari_title2.pdf ...

مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۱۴۲ تاریخ ۲۷/۴/۱۳۶۸ در مورد تعدیل ماده (۲۶) مقرره کارکنان امور دینی و مذهبی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-06-30 | 1368|68|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_knf1270_meem68_1368_n700_dari_title3.pdf ...